با توجه به افزایش رقابت در پروژه‌ها و جستجو برای راه‌های دستیابی به سود بیشتر در مناقصات با استفاده از فرصت‌طلبی و پایین دادن قیمت پیشنهادی، مشکلاتی را در طول پروژه متوجه پیمانکاران می‌کند. تیم irclaim با سوابق حرفه‌ای در زمینه مدیریت دعاوی قراردادی، تمامی راه‌هایی که امکان دارد در طول پروژه موجب ایجاد دعوی و یا مناقصه نماید را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای احتیاطی در این خصوص منظور می‌نماید. همچنین در طول پروژه، مدیریت ادعاهای احتمالی را با پیاده سازی سیستم جامع مدیریت ادعا اجرا خواهد شد.

 

برخی از ویژگی‌های فعالیت‌های مدیریت ادعا پیش و پس از مناقصه از سوی تیم irclaim:

 

1- بررسی مدارک فنی، شرایط کار اجرایی، محیط کار، ویژگی‌های کارفرما، ویژگی‌های قرارداد و… جهت تجزیه و تحلیل ادعاهای احتمالی پیش رو

2- کمی سازی وضعیت پروژه مورد بررسی جهت تحلیل دقیق تر و ساده تر با استفاده از روشها و نرم افزارهای مربوطه

3- شناسایی ریسک ها و خطرات پروژه پیش رو و مانیتور کردن موارد به شرکت متقاضی

4- تهیه قیمت پیشنهاد قیمت مناقصه با درنظر گرفتن فرصت‌های پیش رو ناشی از دعاوی احتمالی در نتیجه کاهش قیمت پیشنهاد و بالارفتن احتمال پیروزی پیمانکار در مناقصه

5- تعیین حداکثر مقدار قابل کاهش در قیمت مناقصه با توجه به ضعف های قراردادی و توانایی های تیم مدیریت دعاوی پیمانکار

6- مدیریت دعوی پس از پیروزی در مناقصه و استقرار سیستمی جامع جهت مستندسازی و آمادگی جهت دعاوی احتمالی آتی

7- تهیه و تدوین مجموعه جبران خسارت (claim)  و دفاع از آن

keyboard_arrow_up

دوره (حل اختلاف قراردادهای پیمانکاری) و همچنین (بررسی ابعاد فنی، حقوقی و مالی پروژه‌های مشارکت در ساخت) در حال ثبت نام 

X