مراحل رسیدگی و پرداخت صورت وضعیت موقت

مراحل رسیدگی و پرداخت صورت وضعیت موقت

۱٫در آخر هر ماه، پیمانکار، وضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را که طبق نقشه های اجرائی، دستور کارها و صورتمجالس است اندازه گیری می نماید و مقدار مصالح و تجهیزات پای کار را تعیین می کند، سپس بر اساس فهرست بهای منضم به پیمان، مبلغ صورت وضعیت را محاسبه کرده و آنرا در آخر هر ماه تسلیم مهندس ناظر…
مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه. مرجع مدیریت ادعا claim management

مراحل اصلی برنامه ریزی و کنترل پروژه

مراحل برنامه ریزی و کنترل پروژه را می تون به شرح زیر تقسیم بندی نمود: ۱ – تحلیل پروژه ۱-۱- مروری بر اهداف و شرایط اجرایی پروژه ۱-۲- تفکیک پروژه و تهیه فهرست فعالیتها ۱-۳-بررسی روابط بین فعالیتها و تهیه فهرست آن ۱-۴- ترسیم شبکه پروژه ۲ – برآورد مدت ، هزینه و منابع اجرایی ۲-۱- برآورد حجم عملیات و منابع موردنیاز فعالیتها ۲-۲-…
فهرست