مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه. مرجع مدیریت ادعا claim management

مراحل اصلی برنامه ریزی و کنترل پروژه

مراحل برنامه ریزی و کنترل پروژه را می تون به شرح زیر تقسیم بندی نمود: ۱ – تحلیل پروژه ۱-۱- مروری بر اهداف و شرایط اجرایی پروژه ۱-۲- تفکیک پروژه و تهیه فهرست فعالیتها ۱-۳-بررسی روابط بین فعالیتها و تهیه فهرست آن ۱-۴- ترسیم شبکه پروژه ۲ – برآورد مدت ، هزینه و منابع اجرایی ۲-۱- برآورد حجم عملیات و منابع موردنیاز فعالیتها ۲-۲-…
فهرست