مشخصات پروژه

موضوع پروژه : ‌ اجرای سیستم برق و ابزار دقیق نیروگاه

کارفرما : ‌ مپنا
پیمانکار : ‌ توسعه ارتباط نوین آویژه
طرف خدمت پذیر : ‌ توسعه ارتباط نوین آویژه
زمان ارائه خدمت : ‌ زمستان 1400

پروژه‌های مرتبط

فهرست