این خدمت شامل، بررسی و مطالعه مستندات موجود، برگزاری جلسات مصاحبه و اخذ نظرات متقاضیان، شناسایی ریسک‌های قراردادی ممکن در روند اجرای پروژه، تحلیل صدمات احتمالی ناشی از وقوع ریسک‌های ممکن در روند اجرا، تعیین پاسخ‌ها و آلترناتیو‌های مناسب برای کم کردن صدمات ناشی از وقوع ریسک‌های قراردادی ممکن در تعامل با متقاضی، پیشنهاد روش تحویل و مراحل قراردادی مورد نیاز برای اجرای پروژه (مانند روش‌های طراحی-مناقصه-ساخت، طراحی-ساخت، EPC، کلید گردان، مدیریت پیمان، مشارکت در ساخت و …)، تعیین ساختار و نوع قرارداد‌های مورد نیاز برای اجرا، شناسایی و تعیین مواد قانونی و استاندارد‌های مرتبط با قرارداد، تنظیم مفاد قراردادی متوازن و متناسب با نیاز متقاضیان با در نظر گرفتن ریسک‌های قراردادی، و ارائه نتایج در قالب بسته اسناد قراردادی مورد نظر، خواهد بود. ارائه خدمات پیشتیبانی فنی و اطلاعاتی و شرکت در جلسات مورد نیاز متقاضیان در قالب خدمات مشاوره ساعتی تا مدت زمان مورد نیاز متقاضیان انجام خواهد شد.

فهرست
آخرین فرصت برای دانلود رایگان کتاب فرآیند یکپارچه تهیه لایحه تاخیرات دانلود کنید
+