این خدمت شامل، بررسی و مطالعه مستندات موجود، برگزاری جلسات مصاحبه و اخذ نظرات متقاضیان، شناسایی ریسک‌های قراردادی ممکن در روند اجرای پروژه، تحلیل صدمات احتمالی ناشی از وقوع ریسک‌های ممکن در روند اجرا، تعیین پاسخ‌ها و آلترناتیو‌های مناسب برای کم کردن صدمات ناشی از وقوع ریسک‌های قراردادی ممکن در تعامل با متقاضی، پیشنهاد روش تحویل و مراحل قراردادی مورد نیاز برای اجرای پروژه (مانند روش‌های طراحی-مناقصه-ساخت، طراحی-ساخت، EPC، کلید گردان، مدیریت پیمان، مشارکت در ساخت و …)، تعیین ساختار و نوع قرارداد‌های مورد نیاز برای اجرا، شناسایی و تعیین مواد قانونی و استاندارد‌های مرتبط با قرارداد، تنظیم مفاد قراردادی متوازن و متناسب با نیاز متقاضیان با در نظر گرفتن ریسک‌های قراردادی، و ارائه نتایج در قالب بسته اسناد قراردادی مورد نظر، خواهد بود. ارائه خدمات پیشتیبانی فنی و اطلاعاتی و شرکت در جلسات مورد نیاز متقاضیان در قالب خدمات مشاوره ساعتی تا مدت زمان مورد نیاز متقاضیان انجام خواهد شد.

keyboard_arrow_up

دوره آنلاین نظام ساخت و ساز شهری در ایران - 14 تیرماه
- تخفیف ویژه برای 10 نفر اول

X