اعمال ضریب بالاسری به خریدهای فاکتوری

در مورد لزوم اعمال ضریب بالاسری به خریدهای فاکتوری، از آنجا که بر اساس فهرست بهای واحد پایه سال 1388، این ضرایب را پیمانکار در ارایه پیشنهاد خود منظور می‌نماید، آیا تفسیرهای زیر صحیح است:
1- چنانچه این ردیف‌ها در فهرست بهای منضم به پیمان، قیمت ستاره‌دار منظور شده باشند، پیمانکار ضرایب مربوطه را در پیشنهاد خود اعمال کرده است.
2- چنانچه این ردیف‌ها در فهرست بهای منضم به پیمان، دارای قیمت نباشند، قیمت جدید محسوب و لازم است در تهیه قیمت جدید، هزینه‌های بالاسری و منطقه‌ای به قیمت خرید بر اساس فاکتور اضافه شود.

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

آیا هزینه حمل مصالح، شامل بند 3 پیوست 1 فهرست بهای سال 1384 میشود یا خیر؟

در ارتباط با بند 3 پیوست 1 فهرست بهای سال 1384 و اشاره نمودن به پرداخت مصالح پایکار باری تقویت بقیه مالی پیکانکار شامل 70 درصد بهای مصالح پایکار و هزینه حمل، آیا منظور فهرست بهای سال 1384 اعمال 70 درصد به هزینه حمل نیز می‌باشد یا هزینه حمل مطابق شرح مندرج در فهرست بها سال 1385 به طور صد در صد پرداخت می‌گردد؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

نحوه اعمال ضریب بالاسری در تعیین قیمت‌های جدید بر اساس بند ج ماده (29) شرایط عمومی پیمان

به استناد مفاد بخشنامه شماره 87005/ 100 مورخ 16/ 9/ 1388 در خصوص ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1388، ضرایب بالاسری، منطقه‌ای و ارتفاع در هنگام تهیه برآورد هزینه اجرای کارها بر اساس فهرست بها مزبور اعمال نمی‌شود. از سوی دیگر بر طبق بند ج ماده (29) شرایط عمومی پیمان در مورد قیمت‌های جدیدی که بر مبنای مفاد این بند تهیه و تنظیم می گردد به دلیل بروز بودن قیمت، تنها ضریب بالاسری پیمان به آنها تعلق می گیرد.
با توجه به مطالب فوق، نحوه اعمال ضریب بالاسری در تعیین قیمت‌های جدید بر اساس بند ج ماده (29) شرایط عمومی پیمان در پیمان‌های منعقده به فهارس بها سال 1388 چگونه می‌باشد؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

اعمال ضریب بالاسری به خریدهای فاکتوری

در مورد لزوم اعمال ضریب بالاسری به خریدهای فاکتوری، از آنجا که بر اساس فهرست بهای واحد پایه سال 1388، این ضرایب را پیمانکار در ارایه پیشنهاد خود منظور می‌نماید، آیا تفسیرهای زیر صحیح است:
1- چنانچه این ردیف‌ها در فهرست بهای منضم به پیمان، قیمت ستاره‌دار منظور شده باشند، پیمانکار ضرایب مربوطه را در پیشنهاد خود اعمال کرده است.
2- چنانچه این ردیف‌ها در فهرست بهای منضم به پیمان، دارای قیمت نباشند، قیمت جدید محسوب و لازم است در تهیه قیمت جدید، هزینه‌های بالاسری و منطقه‌ای به قیمت خرید بر اساس فاکتور اضافه شود.

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

در صورت به وجود آمدن تغییرات در ارتفاع و طبقات در حین انجام کار، ضرایب ارتفاع و طبقات در صورت وضعیت چگونه تعلق می‌گیرد؟

با توجه به مفاد مندرج در ردیف‌های 1 و 2 پیوست دو (ضرایب طبقات و ارتفاع) فهرست بهای واحد پایه ابنیه سال 1385، در پیمان‌های منعقده با فهرست بهای یاد شده که فاقد ضریب ارتفاع و طبقات در برآورد منضم به پیمان می‌باشد، در صورت به وجود آمدن تغییرات در ارتفاع و طبقات در حین انجام کار، ضرایب ارتفاع و طبقات در صورت وضعیت چگونه تعلق می‌گیرد؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

نحوه عمل برای تعیین قیمت جدید با توجه به حذف ضریب بالاسری در قراردادهای منعقده با فهارس بهای پایه سال 88

نحوه عمل برای تعیین قیمت جدید بر اساس ضوابط بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان در قراردادهای منعقده با فهارس بهای پایه سال 1388، با توجه به حذف ضریب بالاسری چگونه می‌باشد؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

محدودیت ضریب پیشنهادی پیمانکار

با توجه به آن که مقرر شده است در برآوردهایی که بر اساس فهرست بهای پایه سال 1388 تهیه می‌گردند ضرایب بالاسری، منطقه‌ای و ارتفاع منظور نگردد، به طور مسلم ضریب پیشنهادی پیمانکار از ده درصد بالاتر خواهد رفت. در این صورت رعایت محدودیت ده درصد پلوس چگونه خواهد بود؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

افزایش هزینه مستمر کارگاه در حالت قیمت مقطوع

در پیمان‌هایی که هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع پیش بینی شده است لیکن به لایلی خارج از قصور پیمانکار، عملیات اجرایی بعد از خاتمه مدت اولیه پیمان ادامه یافته است، آیا هزینه‌های ماهیانه مستمر تجهیزات کارگاه در دوران تأخیرات مجاز در صورت وضعیت‌ها قابل پرداخت می‌باشد؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

در صورتی که در فهرست بهای منظم به یک پیمان هیچ آیتمی برای تجهیز کارگاه منظور نشده باشد،آیا پیمانکار محق به دریافت مبالغی تحت عنوان تجهیز کارگاه خارج از رقم کل قرارداد می‌باشد؟

در فهرست بهای منظم به یک پیمان با موضوع «تهیه، حمل، نصب و راه‌اندازی تجهیزات مکانیکال، برق،‌کنترل و ابزار دقیق تصفیه‌خانه فاضلاب» هیچگونه آیتمی برای تجهیز کارگاه منظور نشده و به تبع آن برای تجهیز کارگاه رقم خاصی در نظر گرفته نشده است ولی در شرایط خصوصی پیمان به طور مشخص مواردی را که برای این منظور باید توسط پیمانکار تهیه و یا به عهده پیمانکار است ذکر شده و در زیر صفحات مربوطه، توسط پیمانکار مهر و امضا شده است.
در این صورت، آیا پیمانکار محق به دریافت مبالغی تحت عنوان تجهیز کارگاه خارج از رقم کل قرارداد می‌باشد یا خیر؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

نحوه تعلق ضریب پیمان به مبلغ تجهیز کارگاه در صورت وضعیت پیمانکار بر اساس فهرست بها واحد پایه چگونه می باشد؟

در پیمانی با موضوع اجرای عملیات ابنیه و محوطه و منعقده بر اساس فهرست بهای واحد پایه ابنیه سال 1386، مبلغ تجهیز کارگاه به صورت مقطوع پیش‌بینی گردیده است. نظر به اینکه مبلغ پیمان حاصل ضرب پیمان پیشنهادی پیمانکار در مبلغ برآورد اولیه می باشد، نحوه تعلق ضریب پیمان به مبلغ تجهیز کارگاه (در صورت وضعیت پیمانکار) چگونه می باشد؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

در صورت تمدید پیمان،هزینه های کارگاه در طول مدت تمدید چگونه به پیمانکار پرداخت می‌گردد؟

در صورتی که مدت پیمان تمدید یابد و تأخیرات مجاز به تأیید کارفرما برسد، با توجه بها این که تمدید مدت پیمان ناشی از قصور پیمانکار نمی‌باشد، ردیف‌هایی از هزینه‌های کارگاه که به طور مستمر و ماهیانه در نظر گرفته شده، در طول مدت تمدید چگونه به پیمانکار پرداخت می‌گردد؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق فهرست بها، به تناسب پیشرفت عملیات مربوطه پرداخت می‌گردد یا کل سقف تعیین شده و منظور شده در برآورد قابل پرداخت می‌باشد؟

در صورتی که در یک قرارداد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به میزان سقف تعیین شده در بند (2- 17) پیوست 5 فهرست بها پیش‌بینی گردد و تفکیک آن مطابق فهرست ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه انجام نشده باشد و پروژه مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان مشمول خاتمه گردد،‌ در این صورت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق بند (4) پیوست 5 فهرست بها به تناسب پیشرفت عملیات مربوطه پرداخت می‌گردد یا این که کل سقف تعیین شده و منظور شده در برآورد قابل پرداخت می‌باشد؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

نحوه محاسبه و اعمال اضافه بها در صورت افزایش قطر حفاری از 56 به 76 چگونه است؟

با توجه به شرح ردیف‌های 35040900 و 35041000 در دفترچه شرح ردیف‌های سدسازی سال 1379 منضم به قرارداد عملیات احداث یک سد مخزنی، نحوه محاسبه و اعمال اضافه بهای مذکور در صورت افزایش قطر حفاری از 56 به 76 چگونه است؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

محاسبه هزینه ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری باتوجه به کدام فهرست بها است؟

در فصل هشتم فهرست بهای سال 1388 شبکه توزیع آب آیتم‌هایی برای برآورد مرمت و ترمیم نوار حفاری (080701، 080702 و 080703) ذکر گردیده و همچنین برای برآورد ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری فهرست بهای مجزایی به شماره 74427/ 22/ 20 مورخ 11/ 8/ 1388 توسط معاونت نظارت راهبردی منتشر گردیده است. با توجه به اختلاف در مبالغ دو فهرست بهای یاد شده که برای برآورد و تهیه استاد مناقصه برای مرمت و ترمیم نوار حفاری معابر شهری کدام یک از موارد فوق می‌بایست توسط مشاوران ملاک عمل قرار گیرد؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

محاسبه هزینه رنگ‌آمیزی اسکلت‌های فلزی در فهرست بها

پروژه‌ای بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 1387 منعقد شده است و رنگ‌آمیزی اسکلت‌های فلزی با رنگ الکیدی به ضخامت 150 میکرون (50 میکرون در هر قشر) انجام گرفته است. نحوه اعمال ردیف‌های 250306 و 250307 چگونه می‌باشد؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

برای پرداخت بهای رنگ آمیزی بر اساس فهرست بها، علاوه بر پرداخت ردیف،اضافه بها به ازای هر چند میکرون اضافه ضخامت می‌بایست پرداخت گردد؟

در یک پروژه منعقد شده با فهارس بهای سال 1388، اجرای رنگ اپوکسی به طریق بدون هوا روی کارهای فلزی به ضخامت 120 میکرون (3 قشر میکرونی)، مطابق مشخصات فنی و نقشه‌های ابلاغی انجام می‌گردد.
برای پرداخت بهای رنگ آمیزی بر اساس فهرست بها، علاوه بر پرداخت ردیف 250306 (برای 75 میکرون)، اضافه بهای 250307 چند بار (5 با یا 15 بار) می‌بایست پرداخت گردد؟
به عبارت دیگر پرداخت یکبار از ردیف 25037 (اضافه بها به ردیف 250306 به ازای هر سه میکرون اضافه ضخامت در هر قشر) بابت 3 میکرون اضافه در کل رنگ‌آمیزی انجام می شود یا بابت3 میکرون در هر قشر (مجموعاً 9 میکرون برای کل رنگ‌آمیزی)؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

آیا مساحت پنجره‌ها، همان مساحت شیشه‌خور هر قاب است یا مساحت کلی پنجره‌هاست؟

در یک پروژه، در خصوص ردیف‌های پرداخت قیمت پنجره‌های upvc پیمانکار و کارفرما اختلاف نظر دارند. اکنون با توجه به توضیحات آغاز فصل بیست و سوم ابنیه سال 1388، آیا مساحت پنجره‌ها، همان مساحت شیشه‌خور هر قاب است یا مساحت کلی پنجره‌ها در نظر گرفته می شود؟
لازم به توضیح است که ابعاد پنجره‌های upvc استفاده شده در پروژه به صورت تیپ می‌باشد.

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

محاسبه هزینه تهیه‌ی و نصب سنگ تراورتن سفید بنا بر فهرست بها

با توجه به اینکه ردیف شماره 220101 از فهرست بهای ابنیه سال 1387 مربوط به تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی از نوع تراورتن سفید به ضخامت 1/5 تا 2 سانتی‌متر می‌باشد و محل تهیه سنگ مشخص نگردیده و صرفاً به نوع ممتاز بودن سنگ اشاره شده است.
با توجه به اینکه کارفرما برای بعضی از پروژه‌های عمرانی از یک نوع سنگ سفید که قیمت آن در بازار دو برابر نوع دیگر از سفید رنگ می‌باشد استفاده نموده محاسبه هزینه آن به چه صورت می‌باشد؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

آیا بابت اجرای همزمان نماچینی آجری با دیوار پشت نما اضافه بهایی به پیمانکار تعلق می گیرد یا خیر؟

ردیف 110602 فهرست بهای سال 1385 (مطابق بند 7 مقدمه فصل یازدهم) جهت نماسازی های آجری که نماچینی روی کار و جدا از پشت کار انجام می‌شود، پرداخت می‌گردد.
در حین اجرای پروژه پیمانکار همزمان با دیوار پشت نما در خصوص اجرای نماچینی آجری اقدام نموده و به تبع آن از بابت این همزمانی عملیات اجرایی (به دلایل کاهش سرعت اجرای نما و دیوار پشت نما و طبیعتاً افزایش هزینه‌های اجرای کار) در خواست اضافه بها نموده است.
این در حالی است که مشاور با استدلال مشخص بودن نحوه اجرای نماچینی با دیوار پشت نما در نقشه‌های ضمیمه پیمان، با پرداخت اضافه بها موافقت ننموده است.
با توجه به شرح پیش گفته آیا بابت اجرای همزمان نماچینی آجری با دیوار پشت نما اضافه بهایی به پیمانکار تعلق می گیرد یا خیر؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

محاسبه قیمت واحد استفاده از آجر سفال در فهرست بها سال 1387

در یک پروژه احداث نیروگاه، منعقد شده بر اساس فهرست بهای واحد پایه ابنیه سال 1387، برای بررسی پاره‌ای مسایل اضافه کاری پیمانکار، لازم است قیمت دیوار پیرامونی نیروگاه مشخص شود.
با توجه به این که پیمانکار دیوار پیرامونی نیروگاه را به صورت دیوار یک و نیم آجره دورنما با استفاده از آجر سفال اجرا نموده است، قیمت واحد سطح یا واحد حجم آن چگونه تعیین می‌شود؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

محاسبه هزینه اجرای سقف بتنی با تیرچه و بلوک توخالی سفالی در فهرست بها

در خصوص آنالیز ردیف 100203 منظور از تیرچه و بلوک سفالی توخالی همان تیرچه تک مورد نظر است یا تیرچه با هر مشخصات فنی و نقشه‌های اجرایی دیگر؟
چون پیمانکار 80 % تیرچه‌ها را به صورت دوبل اجرا نموده که حجم فضای بتن تیرچه‌های دوبل دو برابر بوده و ردیف 100203 به تنهایی جوابگوی هزینه‌های تیرچه دوبل نیست.
همچنین در خصوص اضافه بهای حکمی بودن قالب بندی از لحاظ ابعاد و طرز قرارگیری آنالیز ردیف 050806 اشاره شده است. آیا قالب‌بندی آویز تیرها و بازشوها و جدار خارجی در قسمت‌هایی که قالب‌بندی به صورت محدود اجرا می‌شود را نیز شامل می‌گردد؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

محاسبه هزینه قطعات اتصالی بر مبنا فهرست بها

مبنای برآورد و قیمت یک قرارداد فهرست بهای ابنیه 1388 می‌باشد و یکی از آیتم‌های کاری در این پروژه اجرای اسکلت فلزی بر اساس ردیف‌های مندرج در فصل نهم فهرست بهای مذکور و سایر ردیف‌های مرتبط می‌باشد، برای تهیه و نصب ستون از آیتم 090106 و برای تهیه و ساخت و نصب تیرهای حمال از ردیف 090215 و برای تهیه و نصب بادبند از آیتم 090402 و برای تهیه و نصب تیر فرعی از آیتم 090209 استفاده می‌گردد. با توجه به نقشه‌های طراحی شده و منضم به قرارداد، باری اتصال تیرهای فرعی تودلی به تیرهای اصلی و اتصال تیر اصلی به ستون و اتصال بادبند به ستون و تیر می بایست از نبشی‌ها و قطعات اتصالی رابط استفاده نمود.
آیا با استناد به بند 7 مقدمه فصل 9 فهرست بهای مذکور می‌توان این قطعات اتصالی از ردیف 90702 استفاده نمود؟
همچنین بابت جوشکاری اضافی انجام شده برای اجرای این اتصالات رابط ردیف‌های 09801 الی 090804 به این بخش از عملیات تعلق می‌گیرد یا خیر؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

هزینه اتصالات تودلی حمال‌ها به ستون‌ها مشمول کدام ردیف در فهرست بها میشود؟

در فهرست بهای ابنیه سال 1387 پرداخت هزینه اتصالات تودلی نیز حمال‌ها به ستون‌ها (که پس از نصب تیرها و هنگام مونتاژ در ارتفاع اجرا می‌شود) مشمول ردیف 090702 می‌گردد یا از ردیف دیگری پرداخت می شود؟
منظور از اتصال زیرسری که روی ستون و روی زمین اجرا می گردد، نبوده و مربوط به قطعاتی (نظیر ورق) می‌باشد که در ارتفاع و هنگام مونتاژ اجرا می‌شود.

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

نحوه محاسبه جوشکاری با بعد بیشتر از 10 سانتیمتر در صورت وضعیت

قراردادی با موضوع احداث سالن سرپوشیده ورزشی و با فهرست بهای ابنیه سال 1385 و شاخص مبنای دوره سه‌ماهه اول سال 1386 منعقد شده است. سازه فلزی سقف این سالم از خرپا به طول 5/ 71 متر و تعداد 19 عدد می‌باشد. قطعات ساخته شده شامل باکس بالا و پایین خرپا طبق نقشه‌های پیوست از تیر ورق و کاملاً جوشی بوده و اعضای میانی خرپ از لوله و اتصال توسط ورق و جوش به باکس‌های بالا و پایین می‌باشد.
با توجه به شرح پیش گفته و این که جوشکاری‌هایی با بعد بیش از 10 میلیمتر در نقشه‌های اجرایی بسیار زیاد بوده و در فهرست بهای منضم به پیمان ردیف‌های 090801 و 090804 هم دیده نشده است، آیا ردیف‌های فوق جهت اتصال جوشی خرپاهای اشاره شده به صورت وضعیت‌های پیمانکار تعلق می‌گیرد یا خیر؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

ستون مشبک بنا به کدام ردیف در فهرسب بها سال 1383 محاسبه میشود؟

در بحث آیتم ستون مشبک، با توجه به بند 9 از مقدمه فصل نهم فهرست بها ابنیه سال 1383، به ستون‌های متشکل از دو تیر آهن با وصله‌های اتصال از تسمه و ورق های تقویتی، کدامیک از آیتم‌های 090104 و 090105 تعلق می‌گیرد (فهرست بهای مبنا، فهرست بهای سال 1383 است)؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

چه آیتم هایی مشمول افزایش مبلغ پیمان در فهرست بها می‌شود

چنانچه در ردیف‌های برآورد منضم به پیمان، آیتم 080105 (بتن مقاومت MPa 20 فهرست بهای ابنیه سال 1388) لحاظ گردد و بنا بر شرایط پروژه و نقشه‌های ابلاغی، بتن با مقاومت MPa 21 که در قرارداد نیز پیش‌بینی نشده است، تهیه و اجرا گردد:
آیا طبق بند الف – 1 ماده 29 شرایط عمومی پیمان، قیمت ستاره‌دار آیتم مزبور مشمول افزایش مبلغ پیمان می‌شود یا خیر؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

محاسبه هزینه استفاده از پمپ بتن،میکسر و بچینگ در فهرست بها

پیمانکاری در یکی از پروژه‌های اجرایی تصفیه‌خانه آب خود، با معضل کمبود فضا بین واحدها و سازه‌ها از جهت عدم امکان تردد و دسترسی بتن‌ ریزی روبرو است، به طوری که برای بتن‌ریزی واحدها ناچار به استفاده از پمپ بتن می‌باشد و با توجه به اینکه در آیتم بتن‌ریزی 080106 فهرست بهای پایه ابنیه و آنالیز آن، پمپ بتن وجود ندارد و در شرایط خصوصی پیمان نیز پمپ بتن، میکسر و بچینگ، پیش‌بینی نشده است، آیا باید هزینه استفاده از پمپ بتن مازاد بر آیتم‌های بتن‌ریزی پرداخت شود یا خیر؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

اضافه بها در ردیف های قالب بندی فلزی باتوجه به فهرست بها

قراردادی برای اجرای عملیات خاکی و ساخت اسکلت یک ساختمان بر اساس فهرست بهای سال 1387 منعقد شده است.
با توجه به اینکه ردیف قالب‌بندی سطوح منحنی (ردیف 060803) در فهرست مقادیر منضم به پیمان دیده نشده و همچنین نقشه‌های سازه‌ای در زمان برگزاری مناقصه و عقد قرارداد آماده نبوده است، پیمانکار پس از ابلاغ نقشه‌ها مواجه و ملزم به اجرای حجم عظیمی از سقف‌ها و تیرها با قوس قائم گردیده در حالی که در آنالیز قیمت پیشنهادی در مناقصه هزینه اجرای قالب‌بندی با شرایط فوق لحاظ نگردیده است.
اکنون با توجه به اینکه بر اساس آنالیز قیمت ردیف‌های فهرست بها، اضافه بهای ردیف 060803 (اضافه بهای استفاده از قالب فلزی برای سطوح منحنی) فقط برای سطوح منحنی افقی بوده و بابت هزینه‌های اضافی قالب بندی در سطوح منحنی قائم ناشی از برش و پرت لوله‌های داربس و اسمافولدها (به دلیل ثابت نبودن ارتفاع سطح زیرین دال یا تیر نسبت به پای لوله‌های داربست) مبلغی منظور نشده است، برای جبران هزینه‌های صعوبت اجرا و پرت مصالح قالب بندی سقف‌های با قوس قائم بایستی قیمت جدیدی برای عملیات فوق با کارفرما و مشاور طرح توافق گردد یا اینکه اضافه بهای ردیف 060803 با اعمال ضریب افزاینده به ردیف‌های قالب‌بندی فوق تعلق می‌گیرد؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

نحوه پرداخت هزینه بارگیری و باراندازی و حمل مجدد برای قلوه‌ریزی یا شن‌ریزی در فهرست بها به چه صورت می باشد؟

در فهرست بهای ابنیه فصل چهارم ردیف‌هایی برای قلوه‌ریزی یا شن‌ریزی ارایه شده است که شامل تهیه و حمل و ریختن مصالح سنگی می باشد. لیکن گاهی اوقات مشکلات دسترسی به کار و صعوبت‌های مربوط ایجاب می‌کند که مصالح یکبار در نزدیکی محل اجرا باراندازی و دپو شده و بعد با دست یا لودر مجدداً بارگیری و حمل شده و به محل اجر منتقل گردد که موجب بارگیری و باراندازی و حمل مجدد است. نحوه پرداخت هزینه بارگیری و باراندازی و حمل مجدد به چه صورت می باشد؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید
نتیجه‌ای پیدا نشد.
keyboard_arrow_up

دوره آنلاین نظام ساخت و ساز شهری در ایران - 14 تیرماه
- تخفیف ویژه برای 10 نفر اول

X