مشخصات پروژه

موضوع پروژه : ‌ احداث ساختمان طراحی مهندسی پیشران هسته اي

کارفرما : ‌ سازمان انرژی اتمی
پیمانکار : ‌ شرکت مهندسی پاراوان
طرف خدمت پذیر : ‌ شرکت مهندسی پاراوان
زمان ارائه خدمت : ‌ پاییز 1400

پروژه‌های مرتبط

فهرست