مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه. مرجع مدیریت ادعا claim management

مراحل اصلی برنامه ریزی و کنترل پروژه

مراحل برنامه ریزی و کنترل پروژه را می تون به شرح زیر تقسیم بندی نمود: ۱ – تحلیل پروژه ۱-۱- مروری بر اهداف و شرایط اجرایی پروژه ۱-۲- تفکیک پروژه و تهیه فهرست فعالیتها ۱-۳-بررسی روابط بین فعالیتها و تهیه فهرست آن ۱-۴- ترسیم شبکه پروژه ۲ – برآورد مدت ، هزینه و منابع اجرایی ۲-۱- برآورد حجم عملیات و منابع موردنیاز فعالیتها ۲-۲-…
گام‌های فرآیند مدیریت ادعا (claim management)
مدیریت ادعا

گام‌های فرآیند مدیریت ادعا (claim management)

بحث مدیریت دعاوی (claim management) در مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه اهمیت بالایی دارد. تا آنجایی که بسیاری از متخصصان در این زمینه، مدیری دعاوی را همان مدیریت پروژه واقعی می‌دانند. پیکره دانش مدیریت پروژه pmbok، فرایند شروع و شکل‌گیری دعاوی را در پنج مرحله به شرح زیر تقسیم می‌کند: مرحله اول: بررسی مدارک و شناخت بررسی قرارداد، الحاقیه ها، صورتجلسات و جمع‌آوری…
مدیریت ادعا در کدام فاز
مدیریت ادعا

در کدام فاز از یک پروژه مدیریت ادعا اجرا می‌شود؟

مدیریت دعاوی بر هر یک از مراحل حیات پروژه قابل اعمال خواهد بود و هر چه این مدیریت در مراحل اولیه نتیجه‌بخش باشد از هزینه‌های احتمالی، بیشتر خواهد کاست. بر این اساس مدیریت دعاوی به حالت پیشگیرانه، حین عقد قرارداد و بعد از قرارداد و حین اجرا نیز تقسیم میگردد. یکی از ماده‌های مهم در شرایط عمومی پیمان ماده مربوط به حل اختلاف هست…
تعریف و گام های مدیریت ادعا از دیدگاه PMBOK
مدیریت ادعا

تعریف و گام های مدیریت ادعا از دیدگاه PMBOK

مدیریت ادعا ازجمله مهمترین مباحث و چالش‌های پروژه‌های بزرگ در دنیاست. پروژه‌ها و قراردادهای اجرایی معمولا در حین اجرا و انجام عملیات، به دلیل مختلف و متعدد با ادعای یکی از طرفین قرارداد، نسبت به دیگری مواجه می‌شوند. این ادعا معمولا درخواست کتبی بانضمام مدارک قراردادی است که در خصوص جبران مالی، زمانی یا تحقق سایر شرایط که ازنظر قراردادی، موجب اختلاف درخواست کننده…
فهرست
کارگاه مجازی قرارداد مشارکت در ساخت، 3 اسفند، کد تخفیف 100% روز مهندس ENG401، مهلت تا 27 بهمنثبت نام
+