محاسبه ضریب تعدیل در پروژه هایی که با کاهش ضریب تعدیل مواجه هستیم

در محاسبه صورت وضعیت تعدیل کارکرد بعضی از پروژه‌ها، در یک فصل امکان کاهش شاخص تعدیل در برخی فصول و در نتیجه منفی شدن ضریب تعدیل وجود دارد. همچنین اگر هم‌زمان با کاهش شاخص تعدیل، شاهد کاهش کارکرد همان فصل نیز باشیم، در این صورت نحوه محاسبه صورت وضعیت تعدیل چگونه خواهد بود؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

نحوه صحیح اعمال مصالح پای‌کار در صورت وضعیت موقت و قطعی چگونه می باشد؟

در رسیدگی به صورت وضعیت تعدیل یکی از پیمانکاران اختلافی بین مشاور و پیمانکار به شرح زیر وجود دارد:
پیمانکار از طریق برگزاری مناقصه انتخاب شده و قرارداد بر اساس فهارس بهای سال 1383 منعقد گردیده و شاخص مبنا جهت محاسبه تعدیل سه‌ماهه اول سال 1384 می باشد. به دلیل انجام کار تا 1/25 برابر مبلغ اولیه پیمان، پیمانکار مشمول ماده 48 شرایط عمومی پیمان گردید و به کار وی خاتمه داده شد. میلگردهای موجود در کارگاه (مصالح پای کار) به قیمت روز در زمان خرید و با اعمال ضریب بالاسری (1/3) در صورت وضعیت قطعی به پیمانکار پرداخت گردید و در نتیجه صورت وضعیت تعدیل قطعی پیمانکار در این بخش به دلیل صفر شدن مقدار میلگرد پای کار مشمول تعدیل، منفی شده و این امر موجب اعتراض پیمانکار گردیده است.
به زعم پیمانکار در محاسبه صورت وضعیت تعدیل قطعی می‌بایست میلگردهای یاد شده را در محاسبات صورت وضعیت تعدیل موقت که وجه آن را پیش از این پیمانکار دریافت نموده است نادیده انگاشت و منظور ننمود.
با توجه به موارد پیش گفته، نحوه صحیح اعمال میلگردهای پای کار در صورت وضعیت موقت و قطعی چگونه می باشد؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

در پیمان‌هایی که در زمان تأخیر مجاز و یا غیر مجاز به اتمام می‌رسند، آیا شاخص‌های تعدیل با ضریب 0/95 یا 0/975 محاسبه می گردد یا خیر؟

بر اساس بند 5 دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا (پیوست بخشنامه شماره 142825/ 100 مورخ 24/ 8/ 1385 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) برآورد هزینه اجرای کار با در نظر گرفتن شاخص‌های تعدیل (بدون اعمال ضریب 0/95) ابلاغی تا زمان مورد نظر برای مناقصه گزاری (به منظور به هنگام نمودن برآورد) و همچنین برای زمان اجرای کار تعیین می‌شود.
با توجه به شرح پیش گفته، در پیمان‌هایی که در زمان تأخیر مجاز و یا غیر مجاز به اتمام می‌رسند، آیا شاخص‌های تعدیل با ضریب 0/95 یا 0/975 محاسبه می گردد یا خیر؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

دوره شخص برای محاسبه تعدیل مصالح پای کار و تعدیل صورت وضعیت کارکرد چه زمانی است؟

در یک پروژه کارفرما طی سال‌های 1386 و 1387 حدود دو هزار تن میلگرد از محل خرید سال‌های قبل تحویل پیمانکاران خود نموده و توافق گردیده که قیمت آنها بر اساس نرخ مصالح پای کار مندرج در فهرست بها منضم به پیمان از صورت کارکردهای پیمانکار کسر گردد.
لذا با توجه به این که قراردادهای منعقده مشمول تعدیل آحاد بها بوده و زمان ورود میلگردها به کارگاه (ابتدای شروع پروژه) با زمان مصرف آنها متفاوت است و مبنای کسر مبلغ میلگردها از پیمانکار بر اساس تاریخ مصرف و در صورت وضعیت مناسب با آن بوده، دوره شخص مربوط برای محاسبه تعدیل مصالح پای کار و تعدیل صورت وضعیت کارکرد چه زمانی است؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

مابه‌التفاوت پرت برای سیمان و آهن‌آلات چگونه محاسبه میشود؟

مابه‌التفاوت پرت برای سیمان و آهن‌آلات طبق بخشنامه شماره 14021/ 54- 5/ 4705- 102 مورخ 14/ 11/ 1373 تا سال 1380 قابل پرداخت می‌باشد و از آن سال به بعد، به بخشنامه یاد شده که درآن پرت ذکر گردیده اشاره‌ای نشده است.
با توجه به شرح پیش گفته، آیا برای قراردادهایی که از سال 1380 به بعد منعقد شده و مشمول مابه‌التفاوت مصالح هستند، پرت سیمان و آهن‌آلات باید در مقدار سیمان و آهن‌آلات مصرفی لحاظ گردد یا خیر؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

در کدام قرارداد‌ها برای محاسبه تعدیل، به جای ضریب 0/95 می‌توان ضریب 1 در نظر گرفت؟

در قراردادی با شرایط ذیل، برای محاسبه تعدیل قطعی آیا می‌توان به جای ضریب 0/95 ضریب یک را در بخشنامه شماره 2080/ 54/ 970- 1 مورخ 23/ 6/ 1370 در نظر گرفت:
1- فهرست بهای منضم به قرارداد ابنیه سال 1379
2- تاریخ قرارداد 18/ 4/ 1380
3- دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل آحاد بها پیمان بخشنامه 2080/ 54/ 9706- 1 مورخ 23/ 6/ 1370
4- تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت‌ها، تأخیر در تحویل زمین و تغییر مقادیر تا تحویل موقت توسط کارفرما مجاز اعلام گردیده است.

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

تصحیح شاخص تعدیل قرارداد

در هنگام تهیه اسناد قراردادی، مبلغ کار بر اساس فهرست بهای سال 1379 برآورد و تنظیم گردید. لیکن شاخص تعدیل سهواً به عوض سه‌ماهه چهارم سال 1378 سه‌ماهه چهارم سال 1379 درج گردید. شاخص تعدیل قرارداد یاد شده چگونه قابل تصحیح است؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

در پیمان‌هایی که مدت اولیه به علاوه تمدید مدت پیمان در اثر افزایش مقادیر کار با تأخیرات مجاز به پایان می رسند،ضریب تعدیل چگونه عمل می گردد؟

در خصوص بند 8 پیوست بخشنامه شماره 173073/ 101 مورخ 15/ 9/ 1382 در مورد تغییر ضریب 95/0 در رابطه ضریب تعدیل، در پیمان‌هایی که در مدت اولیه به علاوه تمدید مدت پیمان در اثر افزایش مقادیر کار با تأخیرات مجاز به پایان می رسند، چگونه عمل می گردد؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

هزینه تعلیق در قراردادهای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر اساس شرایط عمومی پیمان

به استناد آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (مصوبه شماره 24525/ ت 14898 هـ مورخ 4/ 4/ 75 هیأت وزیران) فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن سال 1383 از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است ابلاغ گردیده و فاقد فهرست دستمزد نیروی انسانی و هزینه‌های ساعتی ماشین‌آلات مربوط به آن می‌باشد. با توجه به تعلیق کارگاه بر اساس ضوابط ماده 49 شرایط عمومی پیمان جدید و نیاز به مشخص شدن دستمزد نیروی انسانی و هزینه ساعتی ماشین آلات برای برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه می‌شوند، هزینه‌های تعلیق چگونه محاسبه و پرداخت می گردد؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

محاسبه هزینه دوران توقف کار در دوره تعلیق بیش از مدت مجاز در شرایط عمومی پیمان

چنانچه به دستور کارفرما، عملیات اجرایی پروژه، برای مدت معین بدون تأدیه هزینه‌های دوران توقف، معلق و متوقف شود، آیا هزینه‌های دوران توقف برای دوره مازاد بر مدت تعیین شده بر اساس ماده 49 شرایط عمومی پیمان قابل محاسبه است یا خیر؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

تعدیل مصالح پای کار چگونه محاسبه می‌گردد

در راستای اجرای یک پروژه، پیمانکار در شهریور ماه سال 1387 اقدام به تهیه آهن‌الات پروژه به میزان 150 تن نموده است. صورت وضعیت‌های موقت شماره 2 و 3 از طرف پیمانکار در ماه‌های مهر وآبان ارسال گردیده است و مقدار آهن‌آلات در صورت وضعیت شماره دو به میزان 60 تن (مصالح پای کار) و صورت وضعیت شماره سه 150 تن (کار انجام شده) می‌باشد. با توجه به شاخص‌های تعدیل ابلاغ شده، شاخص‌های فصل 7 و 9 از سه‌ماهه دوم به سوم کاهش داشته و پیمانکار مدعی است با توجه به تهیه آهن‌آلات در سه‌ماهه دوم سال مطابق بخشنامه شماره 173073/ 101 مورخ 15/ 9/ 1382 فصل 7 و 9 می‌بایست طبق شاخص‌های سه‌ماهه دوم به عنوان مصالح پای کار در صورتی که مقادیر پای کار و کار انجام شده در سه‌ماهه سوم قرار می‌گیرد. با توجه به شرح یاد شده، تعدیل مصالح پای کار چگونه محاسبه می‌گردد؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

اگر صورت وضعیت قطعی رسیدگی شده بیش از 25 درصد قرارداد شود، چه اقدامی باید کرد؟

در قراردادهایی که انجام موضوع پیمان پایان یافته و صورت وضعیت قطعی رسیدگی شده بیش از مبلغ اولیه پیمان و 25 درصد ابلاغی باشد ضوابط پرداخت مبلغ باقیمانده چگونه است؟ در ضمن فرق میان قرارداد متمم و الحاقیه در چیست؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

کاهش مقادیر کاری بیش از حد مجاز ماده 29 شرایط عمومی پیمان

پروژه‌ای با 17 درصد افزایش مقادیر و 51 درصد کاهش مقادیر مواجه است. آیا پیمانکار در خصوص عدم موافقت با ارائه کار با نرخ پیمان (مطابق بند الف – 2 ماده 29 شرایط عمومی پیمان) و تقاضای خاتمه پیمان از کارفرما محق می‌باشد؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

خاتمه پیمان به استناد ماده 48 شرایط عمومی پیمان و تحویل قطعی کار ها

پیمانی با توجه به ماده 48 شرایط عمومی پیمان، طی اعلام کتبی کارفرما خاتمه داده شده است. یادآور می‌شود پروژه مذکور در هشت بلوک ساختمانی بوده و عملیات انجام شده تا کنون در مراحل 10 تا 50 درصد عملیات اجرایی در بلوک‌های مورد قرارداد می‌باشد.
اکنون با توجه به این که هیچ یک از بلوک‌ها به اتمام نرسیده و قابل بهره‌برداری نمی‌باشد، آیا پروژه می‌تواند به استناد بند (الف) ماده 49 شرایط عمومی پیمان تحویل قطعی گردد؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

در صورت خاتمه پیمان هزینه حمل مصالح پای کار بر عهده کیست؟

‍‌ در مقطعی از یک پروژه، کارفرما عملیات را متوقف و خاتمه پیمان را به پیمانکار ابلاغ نموده است. در این راستا کلیه مفاد ماده 48 شرایط عمومی پیمان در خصوص محاسبه ادعاهای پیمانکار رعایت گردیده و به جز نحوه محاسبه هزینه مصالح پای‌کار موجود در کارگاه، سایر بندها با پیمانکار مورد توافق واقع شده است ولی در خصوص مورد یاد شده پیمانکار ادعا می‌کند «کارفرما می‌بایست در پرداخت هزینه مصالح پای‌کار علاوه بر هزینه مندرج در فاکتور و اعمال ضریب بالاسری قرارداد بر آن، هزینه‌های متعلقه در خصوص بارگیری، حمل و تخلیه مصالح در محل کارگاه را نیز پرداخت نماید به نحوی که ضریب بالاسری قرارداد بر مجموع هزینه‌ فاکتور و هزینه‌‌های حمل اعمال گردد.
با توجه به شرح فوق، آیا با اعمال ضریب بالاسری قرارداد (به عنوان ضریب 3/1) بر روی هزینه مندرج در فاکتور خرید مصالح پای‌کار، سایر هزینه‌های متعلقه نظیر بارگیری، حمل و تخلیه مصالح نیز پوشش داده می شود یا خیر؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

محاسبه هزینه درصد ریالی مواردی که در ساختار شکست پروژه یکجا آورده اند به صورت جز به جز

پروژه‌ای مطابق با ضوابط بخشنامه شماره 142825/ 100 مورخ 24/ 8/ 1385 منعقد شده و مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان پس از اجرای پی خاتمه داده شده است.
در جدول ساختار شکست پروژه، درصد ریالی مربوط به فعالیت اجرای صفحه ستون، بولت و متعلقات پای ستون یکجا آورده شده‌اند. با خاتمه کار طبق ماده 48، با توجه به اینکه اجرای این فعالیت به طور کامل انجام نگرفته و فقط صفحه ستون و بولت آن نصب گردیده و متعلقات پای ستون به دلیل عدم اجرای اسکلت، کامل اجرا نگردیده است، هزینه این فعالیت که درصد آن با توجه به جدول شکست کار به طور کامل انجام نشده است، به چه صورت محاسبه می‌گردد؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

اگر صورت وضعیت قطعی رسیدگی شده بیش از 25 درصد قرارداد شود، چه اقدامی باید کرد؟

در قراردادهایی که انجام موضوع پیمان پایان یافته و صورت وضعیت قطعی رسیدگی شده بیش از مبلغ اولیه پیمان و 25 درصد ابلاغی باشد ضوابط پرداخت مبلغ باقیمانده چگونه است؟ در ضمن فرق میان قرارداد متمم و الحاقیه در چیست؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

نحوه محاسبه مدت زمان تأخیر مجاز ناشی از تأخیر در پرداخت تعدیل

در ارتباط با نحوه محاسبه مدت زمان تأخیر مجاز ناشی از تأخیر در پرداخت تعدیل، با توجه به اینکه تاکنون بخشنامه و دستورالعملی صادر نشده است و طبق بند 9 ماده 30 شرایط عمومی پیمان تأخیر در پرداخت تعدیل جزو تأخیرات مجاز و قابل اعمال می‌باشد، آیا می‌توان بخشنامه‌های شماره 5090- 54/ 11082 مورخ 2/ 9/ 1360 و 1300- 54- 5188- 1 مورخ 8/ 4/ 1361 استفاده نمود؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

مجموع زمان پیش‌بینی شده برای رسیدگی به صورت وضعیت‌های ماهانه برای دستگاه نظارت چند روز است؟

برخی از مهندسین مشاور با استناد به بند (6–1) بخشنامه شماره 5090/ 54/ 11082- 1 مورخ 2/ 9/ 1360 و بخشنامه 130/ 54/ 5188- 1 مورخ 8/ 6/ 1361 مبنای محاسبه تأخیرات مجاز ناشی از دیرکرد در پرداخت صورت وضعیت‌ها را 10 روز از تاریخ تسلیم صورت‌وضعیت به کارفرما، فارغ از مدت زمان مجاز بررسی وضعیت توسط مشاور، موضوع ماده 37 شرایط عمومی پیمان در نظر می‌گیرند، در حالی که ممکن است ضورت وضعیت مربوطه، پس از تحویل به مهندسین مشاور از سوی پیمانکار و خارج از قصور پیمانکار، مدتها نزد مهندس مشاور باقی مانده و تسلیم کارفرما نگردد.
با توجه به شرح فوق، تأخیر مجاز مذکور، در بازه‌ای که صورت وضعیت پیمانکار بیش از زمان مجاز مندرج در ماده 37 شرایط عمومی پیمان نزد مهندسین مشاور باقی می‌ماند چگونه محاسبه می‌گردد؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

شروع دوره تضمین چه زمانی است؟

در یک پروژه، جمع‌آوری و برچیدن کارگاه که جزو عملیات موضوع پیمان است تا زمان تحویل موقت انجام نشده است. مشاور معتقد است شروع دوره تضمین تاریخ رفع نقص است و بنابراین در صورتی که در کارها عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده نشود پایان دوره تضمین و تاریخ تحویل قطعی همان تاریخ گواهی رفع نقص است.
شایان ذکر است جمع‌آوری و برچیدن کارگاه جزو عملیات موضوع پیمان بوده و عدم انجام آن تا زمان تحویل موقت جزو نقایص کار محسوب می‌شود.
با توجه به شرح پیش گفته شروع دوره تضمین چه زمانی است؟

برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

عدم پاسخ کارفرما به پیمانکار در خصوص اعتراض به صورت وضعیت قطعی به منزله تایید است؟

بر اساس ماده 40 شرایط عمومی پیمان، چنانچه پیمانکار اعتراض خود را نسبت به نظر کارفرما در خصوص صورت وضعیت قطعی با ارایه دلایل و مدارک یکجا به اطلاع رسانده باشد و کارفرما ظرف مدت مقرر (یک ماه) از تاریخ وصول نظر پیمانکار اظهار نظر ننماید، آیا این به منزله قبول نظرات پیمانکار است یا خیر؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

فسخ قراردادهای ساختمانی که از محل اعتبارات داخلی شرکت منعقد شده‌اند مشمول ماده 47 شرایط عمومی پیمان می‌باشد یا خیر؟

آیا فسخ قراردادهای ساختمانی شرکت سهامی مخابرات که از محل اعتبارات داخلی شرکت منعقد شده‌اند مشمول قسمت اخیر بند الف ماده 47 شرایط عمومی پیمان می‌باشد، در ضمن در صورت مشمولیت با توجه به استقلال مالی شرکت بالاترین مقام مذکور در ماده یاد شده را مشخص فرمایید؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

افزایش 25 درصدی احجام کاری و عدم تمدید مدت پیمان

مطابق ردیف 1 بند «الف» ماده 30 شرایط عمومی پیمان، قراردادی به 25 درصد دستور کار اضافی کشیده شده و توسط مهندس مشاور و کارفرما تأیید و مبلغ آن هم پرداخت شده، اما کارفرما از ابلاغ تمدید زمان قرارداد علی رغم درخواست به استناد اختیار در اتخاذ تصمیم که در متن ماده یادشده آمده خودداری می‌کند و این موضوع در تعدیل پیمان نقش مهمی دارد. آیا این اختیار فقط مربوط به قبل از ابلاغ و تصویب 25 درصد دستور کار اضافی است یا بعد از آن هم شامل می شود که در صورت شمول مبانی حقوقی و یا اجرایی آن چگونه خواهد بود؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید
نتیجه‌ای پیدا نشد.
keyboard_arrow_up

دوره (حل اختلاف قراردادهای پیمانکاری) و همچنین (بررسی ابعاد فنی، حقوقی و مالی پروژه‌های مشارکت در ساخت) در حال ثبت نام 

X