محاسبه ضریب تعدیل در پروژه هایی که با کاهش ضریب تعدیل مواجه هستیم

در محاسبه صورت وضعیت تعدیل کارکرد بعضی از پروژه‌ها، در یک فصل امکان کاهش شاخص تعدیل در برخی فصول و در نتیجه منفی شدن ضریب تعدیل وجود دارد. همچنین اگر هم‌زمان با کاهش شاخص تعدیل، شاهد کاهش کارکرد همان فصل نیز باشیم، در این صورت نحوه محاسبه صورت وضعیت تعدیل چگونه خواهد بود؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

نحوه صحیح اعمال مصالح پای‌کار در صورت وضعیت موقت و قطعی چگونه می باشد؟

در رسیدگی به صورت وضعیت تعدیل یکی از پیمانکاران اختلافی بین مشاور و پیمانکار به شرح زیر وجود دارد: پیمانکار از طریق برگزاری مناقصه انتخاب شده و قرارداد بر اساس فهارس بهای سال 1383 منعقد گردیده و شاخص مبنا جهت محاسبه تعدیل سه‌ماهه اول سال 1384 می باشد. به دلیل انجام کار تا 1/25 برابر مبلغ اولیه پیمان، پیمانکار مشمول ماده 48 شرایط عمومی پیمان گردید و به کار وی خاتمه داده شد. میلگردهای موجود در کارگاه (مصالح پای کار) به قیمت روز در زمان خرید و با اعمال ضریب بالاسری (1/3) در صورت وضعیت قطعی به پیمانکار پرداخت گردید و در نتیجه صورت وضعیت تعدیل قطعی پیمانکار در این بخش به دلیل صفر شدن مقدار میلگرد پای کار مشمول تعدیل، منفی شده و این امر موجب اعتراض پیمانکار گردیده است. به زعم پیمانکار در محاسبه صورت وضعیت تعدیل قطعی می‌بایست میلگردهای یاد شده را در محاسبات صورت وضعیت تعدیل موقت که وجه آن را پیش از این پیمانکار دریافت نموده است نادیده انگاشت و منظور ننمود. با توجه به موارد پیش گفته، نحوه صحیح اعمال میلگردهای پای کار در صورت وضعیت موقت و قطعی چگونه می باشد؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

در پیمان‌هایی که در زمان تأخیر مجاز و یا غیر مجاز به اتمام می‌رسند، آیا شاخص‌های تعدیل با ضریب 0/95 یا 0/975 محاسبه می گردد یا خیر؟

بر اساس بند 5 دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا (پیوست بخشنامه شماره 142825/ 100 مورخ 24/ 8/ 1385 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) برآورد هزینه اجرای کار با در نظر گرفتن شاخص‌های تعدیل (بدون اعمال ضریب 0/95) ابلاغی تا زمان مورد نظر برای مناقصه گزاری (به منظور به هنگام نمودن برآورد) و همچنین برای زمان اجرای کار تعیین می‌شود. با توجه به شرح پیش گفته، در پیمان‌هایی که در زمان تأخیر مجاز و یا غیر مجاز به اتمام می‌رسند، آیا شاخص‌های تعدیل با ضریب 0/95 یا 0/975 محاسبه می گردد یا خیر؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

دوره شخص برای محاسبه تعدیل مصالح پای کار و تعدیل صورت وضعیت کارکرد چه زمانی است؟

در یک پروژه کارفرما طی سال‌های 1386 و 1387 حدود دو هزار تن میلگرد از محل خرید سال‌های قبل تحویل پیمانکاران خود نموده و توافق گردیده که قیمت آنها بر اساس نرخ مصالح پای کار مندرج در فهرست بها منضم به پیمان از صورت کارکردهای پیمانکار کسر گردد. لذا با توجه به این که قراردادهای منعقده مشمول تعدیل آحاد بها بوده و زمان ورود میلگردها به کارگاه (ابتدای شروع پروژه) با زمان مصرف آنها متفاوت است و مبنای کسر مبلغ میلگردها از پیمانکار بر اساس تاریخ مصرف و در صورت وضعیت مناسب با آن بوده، دوره شخص مربوط برای محاسبه تعدیل مصالح پای کار و تعدیل صورت وضعیت کارکرد چه زمانی است؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

مابه‌التفاوت پرت برای سیمان و آهن‌آلات چگونه محاسبه میشود؟

مابه‌التفاوت پرت برای سیمان و آهن‌آلات طبق بخشنامه شماره 14021/ 54- 5/ 4705- 102 مورخ 14/ 11/ 1373 تا سال 1380 قابل پرداخت می‌باشد و از آن سال به بعد، به بخشنامه یاد شده که درآن پرت ذکر گردیده اشاره‌ای نشده است. با توجه به شرح پیش گفته، آیا برای قراردادهایی که از سال 1380 به بعد منعقد شده و مشمول مابه‌التفاوت مصالح هستند، پرت سیمان و آهن‌آلات باید در مقدار سیمان و آهن‌آلات مصرفی لحاظ گردد یا خیر؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

در کدام قرارداد‌ها برای محاسبه تعدیل، به جای ضریب 0/95 می‌توان ضریب 1 در نظر گرفت؟

در قراردادی با شرایط ذیل، برای محاسبه تعدیل قطعی آیا می‌توان به جای ضریب 0/95 ضریب یک را در بخشنامه شماره 2080/ 54/ 970- 1 مورخ 23/ 6/ 1370 در نظر گرفت: 1- فهرست بهای منضم به قرارداد ابنیه سال 1379 2- تاریخ قرارداد 18/ 4/ 1380 3- دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل آحاد بها پیمان بخشنامه 2080/ 54/ 9706- 1 مورخ 23/ 6/ 1370 4- تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت‌ها، تأخیر در تحویل زمین و تغییر مقادیر تا تحویل موقت توسط کارفرما مجاز اعلام گردیده است.
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

تصحیح شاخص تعدیل قرارداد

در هنگام تهیه اسناد قراردادی، مبلغ کار بر اساس فهرست بهای سال 1379 برآورد و تنظیم گردید. لیکن شاخص تعدیل سهواً به عوض سه‌ماهه چهارم سال 1378 سه‌ماهه چهارم سال 1379 درج گردید. شاخص تعدیل قرارداد یاد شده چگونه قابل تصحیح است؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

در پیمان‌هایی که مدت اولیه به علاوه تمدید مدت پیمان در اثر افزایش مقادیر کار با تأخیرات مجاز به پایان می رسند،ضریب تعدیل چگونه عمل می گردد؟

در خصوص بند 8 پیوست بخشنامه شماره 173073/ 101 مورخ 15/ 9/ 1382 در مورد تغییر ضریب 95/0 در رابطه ضریب تعدیل، در پیمان‌هایی که در مدت اولیه به علاوه تمدید مدت پیمان در اثر افزایش مقادیر کار با تأخیرات مجاز به پایان می رسند، چگونه عمل می گردد؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

هزینه تعلیق در قراردادهای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر اساس شرایط عمومی پیمان

به استناد آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، موضوع ماده 23 قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (مصوبه شماره 24525/ ت 14898 هـ مورخ 4/ 4/ 75 هیأت وزیران) فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن سال 1383 از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است ابلاغ گردیده و فاقد فهرست دستمزد نیروی انسانی و هزینه‌های ساعتی ماشین‌آلات مربوط به آن می‌باشد. با توجه به تعلیق کارگاه بر اساس ضوابط ماده 49 شرایط عمومی پیمان جدید و نیاز به مشخص شدن دستمزد نیروی انسانی و هزینه ساعتی ماشین آلات برای برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه می‌شوند، هزینه‌های تعلیق چگونه محاسبه و پرداخت می گردد؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

محاسبه هزینه دوران توقف کار در دوره تعلیق بیش از مدت مجاز در شرایط عمومی پیمان

چنانچه به دستور کارفرما، عملیات اجرایی پروژه، برای مدت معین بدون تأدیه هزینه‌های دوران توقف، معلق و متوقف شود، آیا هزینه‌های دوران توقف برای دوره مازاد بر مدت تعیین شده بر اساس ماده 49 شرایط عمومی پیمان قابل محاسبه است یا خیر؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

تعدیل مصالح پای کار چگونه محاسبه می‌گردد

در راستای اجرای یک پروژه، پیمانکار در شهریور ماه سال 1387 اقدام به تهیه آهن‌الات پروژه به میزان 150 تن نموده است. صورت وضعیت‌های موقت شماره 2 و 3 از طرف پیمانکار در ماه‌های مهر وآبان ارسال گردیده است و مقدار آهن‌آلات در صورت وضعیت شماره دو به میزان 60 تن (مصالح پای کار) و صورت وضعیت شماره سه 150 تن (کار انجام شده) می‌باشد. با توجه به شاخص‌های تعدیل ابلاغ شده، شاخص‌های فصل 7 و 9 از سه‌ماهه دوم به سوم کاهش داشته و پیمانکار مدعی است با توجه به تهیه آهن‌آلات در سه‌ماهه دوم سال مطابق بخشنامه شماره 173073/ 101 مورخ 15/ 9/ 1382 فصل 7 و 9 می‌بایست طبق شاخص‌های سه‌ماهه دوم به عنوان مصالح پای کار در صورتی که مقادیر پای کار و کار انجام شده در سه‌ماهه سوم قرار می‌گیرد. با توجه به شرح یاد شده، تعدیل مصالح پای کار چگونه محاسبه می‌گردد؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

اگر صورت وضعیت قطعی رسیدگی شده بیش از 25 درصد قرارداد شود، چه اقدامی باید کرد؟

در قراردادهایی که انجام موضوع پیمان پایان یافته و صورت وضعیت قطعی رسیدگی شده بیش از مبلغ اولیه پیمان و 25 درصد ابلاغی باشد ضوابط پرداخت مبلغ باقیمانده چگونه است؟ در ضمن فرق میان قرارداد متمم و الحاقیه در چیست؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

کاهش مقادیر کاری بیش از حد مجاز ماده 29 شرایط عمومی پیمان

پروژه‌ای با 17 درصد افزایش مقادیر و 51 درصد کاهش مقادیر مواجه است. آیا پیمانکار در خصوص عدم موافقت با ارائه کار با نرخ پیمان (مطابق بند الف – 2 ماده 29 شرایط عمومی پیمان) و تقاضای خاتمه پیمان از کارفرما محق می‌باشد؟
برای مشاهده پاسخ کلیک کنید

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست