پرسش و پاسخ پروژه ساخت

نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل

متن سوال:

آیا پیمان‌های با موضوع انجام کارهای خدماتی، مشمول بخشنامه شماره 53024/ 92 مورخ 23/ 06/ 1392 با موضوع «نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل» می شوند؟

پرسش و پاسخ پروژه ساخت

پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از تغییرات نرخ ارز

متن سوال: آیا درصورت استفاده از ضوابط بخشنامه جدید در قراردادهای منعقده بر اساس بخشنامه شماره 142825/ 100 مورخ 24/ 8 /1385 و بخشنامه شماره 6405/ 100 مورخ 4/ 2/ 1389 هم بایستی، مابه‌التفاوت به صورت کامل حذف گردد (موضع ردیف 8 بخشنامه) و هم در تعیین مبلغ ناخالص کارکرد اقلام مشمول دریافت مابه‌التفاوت سر گردند (طبق بند 2 – 1)؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

اضافه بها نسبت به آزمایش در تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

متن سوال: در فصل اول تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391، در شرح ردیف‌های 10508 تا 10518 و 010719 تا 010730 و 010801 تا 010806 و 011005، 011302 و 011303 آیا عبارت «اضافه بها نسبت به آزمایش» صحیح است؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

یا قراردادهای تعاونی مسکن مشمول قانون مالیات بر رزش افزوده هستند؟

متن سوال: با توجه به آن که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به آن در خوص اعمال مالیات یاد شده برای پیمانکاران و مشاورانی است که طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی می‌باشند، «آیا قراردادهای تعاونی مسکن (که در زمره دستگاه‌های اجرایی نمی باشد) مشمول این مالیات هستند یا خیر؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

لحاظ کردن 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده در شاخص‌های تعدیل

متن سوال: آیا 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده در شاخص‌های تعدیل 1387 و 1388 لحاظ گردیده یا خیر؟ در ضمن پیمانکارانی که قراردادهای آنان قبل از اجرای قانون مالیات بر ارازش افزوده (1/ 7/ 87) منعقد گردیده و بخشی از کار را هم قبل از تاریخ 1/ 7/ 87 انجام داده‌اند، آیا به آن بخش از کارکرد پیمانکار، که بعد از تاریخ 1/ 7/ 87 انجام شده، 3 درصد مالیات بر اارزش افزوده تعلق می‌گیرد؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

عوارض شهرداری از صورت وضعیت ها

متن سوال: از برخی صورت کارکردهای پیمانکاری مبلغ 0/5 درصد به عنوان حق‌السهم شهرداری کسر می‌گردد که بنا به اعلام ذیحساب دلیل آن پرداخت برخی از صورت وضعیت‌ها از محل طرح‌های استانی است، در صورتی که کسر مبلغ مذکور از محل بودجه طرح‌های ملی انجام نخواهد شد، آیا کسر مبلغ مذکور قانونی است؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

در صورتی که در سطوح نقشه‌ای منضم به پیمان تغییری در حین اجرای کار ایجاد می‌شود،‌مبلغ پرداخت قطعی به پیمانکار چگونه خواهد بود؟

متن سوال:

قراردادی با پیمانکار جهت ساخت بازداشتگاه بر اساس بخشنامه شماره 142825/ 100 مورخ 24/ 8/ 1385 انعقاد شده است که ابعاد بنا 84 × 83 در یک طبقه بوده که دو عدد هواخوری به ابعاد 65 × 13 و یک عدد هواخوری به ابعاد 59 × 13 متر در ساختمان مذکور وجود داشته است.
طبق توضیح بند (ب) ماده 11 بخشنامه یادشده در مورد نحوه اندازه‌گیری سطوح زیربنا و اینکه سطوح این هواخوری‌ها بیشتر از 2 مترمربع بوده قرارداد با متراژ 4805 مترمربع بسته شده که سطوح یادشده از سطح زیربنا کم شده است. در ضمن پوشش سقف هواخوری‌ها به صورت شبکه و پوشش فنس طبق نقشه پیوستی بوده که در زمان اجرا دستور حذف آن داده شده، با توجه به اینکه در صورت وضعیت به پیمانکار تنها بابت اجرای حدود 2457 متر مربع هواخوری‌ها طبق فهرست بها فقط هزینه کفسازی پرداخت شده است پیمانکار اعلام داشته است چون دیوار پیرامونی هواخوری و کف آن را اجرا نموده و هنگام برگزاری مناقصه کلیه و نقشه‌ها از جمله سقف هواخوری را مهر و امضا کرده متراژ قابل پرداخت باید 7300 متر مربع باشد و سقف برابر دستورالعمل بخاطر عدم اجرا کسر شود، اینک نحوه پرداخت فضای هواخوری ها به چه صورت است؟

پرسش و پاسخ پروژه ساخت

نحوه اعمال 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده صورت وضعیت‌های پیمانکاران و صورتحساب های مربوط به حق‌الزحمه مهندسین مشاور به چه صورت است؟

متن سوال:

نحوه اعمال 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده صورت وضعیت‌های پیمانکاران و صورتحساب های مربوط به حق‌الزحمه مهندسین مشاور به چه صورت است؟

پرسش و پاسخ پروژه ساخت

خرید مجدد مصالح از همان اعتبار قبل تا پایان اجرای پروژه قابل انجام است؟

متن سوال: مصالحی که به استناد اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شماره 4147/ ت 20309 ه مورخ 4/ 2/ 81 خریداری و در اختیار پیمانکاران قرار داده شده، پس از ورود به کارگاه اولیه صورت وضعیت شرکت منظور و مبالغ بدهی پیمانکاران از بابت خرید مصالح مزبور از صورت وضعیت ‌ها کسر می‌شود. آیا پس از واریز وجه خرید مصالح، مجدداً‌خرید مصالح از همان اعتبار و تا پایان اجرای پروژه قابل انجام است یا این که فقط برای یکبار می‌توان این خرید را انجام داد؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

امور ساختمانی باعنوان آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی به کدام رشته از کارها اطلاق میگردد؟

متن سوال:

عبارت «امور ساختمانی» در اصلاحیه شماره 20071/ ت 20980 هـ مورخ 24/ 4/ 1383 بند «ب» ماده 5 مصوبه شماره 42956/ 284931 هـ مورخ 11/ 2/ 1382 با عنوان آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی به کدام رشته از کارها اطلاق می‌گردد؟

پرسش و پاسخ پروژه ساخت

دریافت مبلغ جبرانی اثار تغییر قیمت ارز موافقتنامه در پایان سال مالی

متن سوال:

چنانچه موافقت نامه پروژه‌ای در سال 1390 مبادله گردیده و فقط در همان سال دارای موافقتنامه بوده ولی در سال 1391 (تا پایان سال مالی 1390) کارکرد داشته باشد مشمول دریافت مبلغ جبرانی آثار تغییر قیمت ارز خواهد بود؟

پرسش و پاسخ پروژه ساخت

مقدار فولاد مورد استفاده در اجرای فنداسیون

متن سوال: در پروژه سرجمع به مبلغ 10 میلیارد ریال وزن اجرای فونداسیون 98/7 % کل کار و کارکرد ماه آذر سال 1391، 7/3 % کل کار و مربوط به اجرای آرماتور فونداسیون می‌شود. حال اگر در نظر باشد طبق بند 2- 1 بخشنامه شماره 53024/ 92 مورخ 23/ 6/ 1392، مقدار فولاد مربوطه که مشمول پرداخت مابه‌التفاوت شده است را تعیین و از کارکرد فونداسیون کسر شود. روش عمل چگونه خواهد بود؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

در صورتی که در سطوح نقشه‌ای منضم به پیمان تغییری در حین اجرای کار ایجاد می‌شود،‌مبلغ پرداخت قطعی به پیمانکار چگونه خواهد بود؟

متن سوال:

قراردادی با پیمانکار جهت ساخت بازداشتگاه بر اساس بخشنامه شماره 142825/ 100 مورخ 24/ 8/ 1385 انعقاد شده است که ابعاد بنا 84 × 83 در یک طبقه بوده که دو عدد هواخوری به ابعاد 65 × 13 و یک عدد هواخوری به ابعاد 59 × 13 متر در ساختمان مذکور وجود داشته است.
طبق توضیح بند (ب) ماده 11 بخشنامه یادشده در مورد نحوه اندازه‌گیری سطوح زیربنا و اینکه سطوح این هواخوری‌ها بیشتر از 2 مترمربع بوده قرارداد با متراژ 4805 مترمربع بسته شده که سطوح یادشده از سطح زیربنا کم شده است. در ضمن پوشش سقف هواخوری‌ها به صورت شبکه و پوشش فنس طبق نقشه پیوستی بوده که در زمان اجرا دستور حذف آن داده شده، با توجه به اینکه در صورت وضعیت به پیمانکار تنها بابت اجرای حدود 2457 متر مربع هواخوری‌ها طبق فهرست بها فقط هزینه کفسازی پرداخت شده است پیمانکار اعلام داشته است چون دیوار پیرامونی هواخوری و کف آن را اجرا نموده و هنگام برگزاری مناقصه کلیه و نقشه‌ها از جمله سقف هواخوری را مهر و امضا کرده متراژ قابل پرداخت باید 7300 متر مربع باشد و سقف برابر دستورالعمل بخاطر عدم اجرا کسر شود، اینک نحوه پرداخت فضای هواخوری ها به چه صورت است؟

پرسش و پاسخ پروژه ساخت

روش محاسبه و تعیین مقدار سیمان از کارکرد کل فونداسیون در قرارداد های سرجمع

متن سوال: در پروژه سرجمع به مبلغ 10 میلیارد ریال وزن اجرای فونداسیون 98/ 7% کل کار و کارکرد ماه آبان سال 1391 50/3 % کل کار و مربوط به بتن‌ریزی پی می شود. حال اگر در نظر باشد طبق بند 2- 1 بخشنامه شماره 53024/ 92 مورخ 23/ 6/ 1392، مقدار سیمان مربوطه که مشمول پرداخت مابه‌التفاوت شده است را تعیین و از کارکرد فونداسیون کسر شود. روش عمل چگونه خواهد بود؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

در صورتی که در سطوح نقشه‌ای منضم به پیمان تغییری در حین اجرای کار ایجاد می‌شود،‌مبلغ پرداخت قطعی به پیمانکار چگونه خواهد بود؟

متن سوال:

در تبصره ذیل بند 5- 2 بخشنامه شماره 76574/ 100 مورخ 19/ 8/ 1387 در خصوص افزایش مقادیر ردیف‌هایی که ضریب پیشنهادی جزء فصل بیشتر از ضریب پیشنهادی کل است تعیین تکلیف گردیده و سقف افزایش مقادیر با نرخ ضریب جزء تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان تعیین شده که مازاد بر آن با اعمال ضریب کل پرداخت می گردد، لیکن برای ردیف‌هایی که ضریب جزء کمتر از ضریب کل است سقف افزایش مقادیر مشخص نگردیده و کارفرمایان این برداشت را دارند که سقف افزایش مقادیر این ردیف‌ها نامحدود است و پیمانکار موظف به انجام کار تا هر مقدار با ضریب جزء می‌باشد و این در حالی است که ضریب کل هر پیمان از ضرایب جزء با مقادیر مشخص به دست آمده و افزایش نامحدود بخشی از آنها این توازن را بهم می‌زند.
در حال حاضر در پروژه‌ای 25 درصد قرارداد که شامل ساختمان‌های جنوبی است ابلاغ گردیده و عمده ردیف‌های آن میلگرد و قالب بندی فلزی و کارهای لوله کشی با لوله پلی‌اتیلن است که ضریب جزء دو قلم اول کمتر و قلم لوله کشی بیشتر از ضریب پیمان است که با روشی که توسط دستگاه نظارت اعمال می‌شود زیان قابل توجهی به پیمانکار وارد می‌شود.
اکنون این سؤال مطرح است که آیا همچنان که تبصره ذیل بند 5- 2 برای ردیف‌های با ضریب جزء بیشتر از نرخ کل پیمان اعمال می‌شود در ردیف‌های با ضریب جزء کمتر نیز می بایست لحاظ گردد؟

پرسش و پاسخ پروژه ساخت

چنانچه ضریب پیشنهادی جزء بیش از ضریب کل پیمان باشد کارکرد مازاد بر مبلغ چگونه محاسبه می گردد؟

متن سوال: در قراردادهای منعقده بر اساس فهرست‌های واحد پایه که رعایت ضوابط مندرج در بخشنامه شماره 76574/ 100 مورخ 19/ 8/ 1387 برای آن‌ها الزامی است، چنانچه ضریب پیشنهادی جزء یک فصل بیش از ضریب کل پیمان بوده و کارکرد این فصل نیز بیش از مبلغ ریالی آن در زمان پیشنهاد باشد، در این صورت کارکرد مازاد بر مبلغ ریالی زمان پیشنهاد برای فصل مربوطه با چه ضریبی محاسبه می‌گردد.
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

ملاک تعیین ضریب پیشنهادی جزء در قرارداد هایی که کمتر از ضریب پیشنهادی کل است

متن سوال:

پروژه‌ای با توجه به بخشنامه شماره 76574/ 100 مورخ 19/ 8/ 1387 و بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 1388 منعقد شده است.
ولی پس از انعقاد قرارداد و بازنگری نقشه‌های موجود در اسناد مناقصه، تغییرات اساسی در نوع عملیات و مقادیر نقشه‌ها به وجود آمد.
لازم به توضیح است که پیمانکار با توجه به مقدار کم سطح قالب‌بندی موجود در قرارداد و برآورد اولیه نسبت به ارائه ضریب نویسی برای این فصل اقدام کرده بود که پس از بازنگری نقشه‌ها توسط مهندسین مشاور پروژه این مقدار به حدود 12000 متر مربع افزایش پیدا کرده است.
اکنون آیا با توجه به افزایش 25 % مقدار اولیه فصل قالب‌بندی، نحوه تعلق ضریب به فصل‌های مربوطه باید از ضریب پیشنهادی کل صورت پذیرد یا باید توافق مجدد حاصل گردد؟

پرسش و پاسخ پروژه ساخت

ملاک تعیین ضریب پیشنهادی جزء در قرارداد هایی که بیشتر از ضریب پیشنهادی کل است

متن سوال:

در تبصره بند (5- 2) بخشنامه شماره 76574 / 100 مورخ 19/ 8 / 1387 «سقف مبلغ ناشی از افزایش و یا کاهش مقادیر ردیف‌هایی که ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوط بیشتر از ضریب پیشنهادی کل باشد، حداکثر تا 25 درصد مبلغ مذکور مجاز است، برای افزایش مقادیر این ردیف‌هابیش از سقف یاد شده، ضریب پیشنهادی کل ملاک است» ابهامی به شرح ذیل وجود دارد:
مشاور در رسیدگی به صورت وضعیت، مقدار تک تک ردیف‌ها را با مقدار متناظر همان ردیف در فهرست منضم به پیمان مقایسه کرده و هر کدام از سقف 125 % بیشتر شد، ضریب فصل را برای مقادیر مازاد به ضریب کل پیمان تغییر می‌دهد حال آنکه برداشت پیمانکار این است که جمع کل کارکرد فصل در صورت وضعیت باید با فصل متناظر در قرارداد تطبیق داده شود و این تبصره در مورد جمع مبلغ هر فصل اعمال گردد نه تک تک ردیف‌ها، با توجه به توضیحات یاد شده نحوه محاسبه به چه صورت خواهد بود؟

پرسش و پاسخ پروژه ساخت

بهای مصالح پای کار در قرارداد های سرجمع

متن سوال:

به استناد مفاد بند ج ماده 11 متن پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع، بهای مصالح پایکار در اینگونه قراردادها بر اساس فهرست مصالح پایکار منضم به پیمان و با اعمال شاخص‌های رشته‌ای به کار رفته در برآورد طبق دستورالعمل و با ضریب 1/25 منظور می‌شود. اینک نظر به این که در بند 3 پیوست شماره 1 مربوط به مصالح فهرست بهای رشته ابنیه سال 1388 به ضرایب 70 درصد و ضریب پیشنهادی پیمانکار نیز اشاره شده است، آیا ضرایب مذکور به مصالح پایکار در قراردادهای سرجمع تعلق می‌گیرد یا خیر؟

پرسش و پاسخ پروژه ساخت

درصورت تمایل کارفرما به انتخاب نوع مصالح ساختمانی نحوه محاسبه چگونه خواهد بود

متن سوال: در بخشنامه شماره 6405/ 100 مورخ 4/ 2/ 1389 با توجه به ردیف 16 چون فهرست بهای ابنیه شامل مصالح درجه یک می‌باشد، کارفرما می‌تواند به دو نوع مصالح ساختمانی تولیدی شرکت خاصی اشاره نماید؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

نحوه پرداخت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه،در دو قرارداد با موضوعیت مختلف واقع در یک مکان

متن سوال: پیمانکاری قرارداد احداث اسکلت بتونی یک پروژه را بر اساس ضوابط طرح‌های عمرانی و با نرخ ثابت متر مربع زیربنا به انجام رسانیده و در مناقصه عملیات تکمیلی همان پروژه هم برنده و قرارداد آن را با کارفرما منعقد نموده است. با وجود آن که قرارداد اولیه صرفاً مربوط به اسکلت پروژه بوده و تجهیزات آن که کاملاً با تجهیزات مورد نیاز در قرارداد دوم متفاوت بوده از کارگاه خارج گردیده است، دستگاه محترم نظارت از تأیید هزینه برچیدن کارگاه در صورت وضعیت قطعی با این عنوان که از همان تجهیز برای قرارداد دوم استفاده شده خودداری نموده است. در این حالت صورت وضعیت قطعی قرارداد یاد شده چگونه محاسبه می‌گردد؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

نحوه محاسبه صورت وضعیت های قطعی و موقت در صورت محقق شدن ماده 46 یا 48 پیمان

متن سوال:

در خصوص پیمان اجرای کارهای ساختمانی با نرخ متر مربع زیربنا و یا سرجمع، در خصوص اینکه اگر در قرارداد منعقده دستگاه اجرایی با پیمانکاران، درصدهای موقت ریالی اجرای کار در جدول ساختار شکست کار توسط کارفرما به صورت اشتباه درصدبندی شده باشد، در صورت شمول ماده 13 (فسخ، خاتمه و یا تعلیق) نحوه رسیدگی به صورت وضعیت قطعی کار بر اساس درصدهای موقت چگونه خواهد بود؟

پرسش و پاسخ پروژه ساخت

در صورت تغییر در متراژ کارها مبنا محاسبه به چه صورت است؟

متن سوال:

قراردادی در تاریخ 27/ 9/ 1386 به صورت متر مربعی بر اساس ضوابط بخشنامه شماره 142825/ 100 مورخ 24/ 8/ 1385 شامل احداث ساختمان اداری، آمفی تئاتر و مهمانسرا که هم اکنون در حال اجرا می‌باشد منعقد شده است. اکنون کارفرما در نظر دارد آمفی تئاتر و مهمانسرا (حدود 10 % از سطح زیربنای کل) را در قرارداد یاد شده کاهش دهد. با توجه به شرح فوق نحوه محاسبه مبلغ کاهش این زیربنا از قرارداد چگونه است؟
آیا به نسبت درصد سهم زیربنا از مبلغ قرارداد کم می‌شود یا طبق فهرست بها؟

پرسش و پاسخ پروژه ساخت

تغییر یا عدم تغییر در سطوح نقشه‌های منضم به پیمان

متن سوال:

در قراردادهای منعقده بر اساس بخشنامه 142825/ 100 مورخ 24/ 8/ 1385 (انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا) چنانچه تغییری در سطوح نقشه‌های منضم به پیمان، صورت نگرفته باشد لیکن بر اساس ملاحظات بند ب ماده 11 پیمان‌های یاد شده، مساحت مندرج در جدول موضوع بند الف ماده 11 به اشتباه محاسبه و در پیمان درج شده باشد، ملاک عمل در پرداخت قطعی چه خواهد بود و آیا تفاوت مساحت بر اساس محاسبات موضوع بند ب ماده 11 با اعداد مندرج در جدول موضوع بند الف ماده 11 قابل پرداخت می باشد؟
چنانچه نقشه‌های منضم به پیمان تغییر یافته باشد و در نقشه اصلاحی، سطوحی از آن کم یا به آن اضافه شده باشد آیا در پرداخت قطعی، تفاوت سطوح نقشه اصلاحی با سطوح نقشه اولیه که هر دو بر اساس بند ب ماده 11 محاسبه می‌شود ملاک عمل خواهد بود یا تفاوت سطوح نقشه اصلاحی با اعداد مندرج در جدول موضوع بند الف ماده 11 پیمان، با این فرض که ممکن است بر اساس ملاحظات بند ب ماده 11 پیمان، سطوح نقظه‌های اولیه به درستی محاسبه نشده و در جدول موضوع بند الف ماده 11 پیمان لحاظ شده باشد.

پرسش و پاسخ پروژه ساخت

جبران خسارت دیرکرد در پرداخت‌ها

متن سوال: آیا در خصوص بند «و» ماده 11 پیمان اجرای کارهای ساختمانی با نرخ متر مربع زیربنا، در مورد محاسبه مبلغ خسارت دیرکرد در پرداخت مبالغ پیش پرداخت و یا پرداخت‌های موقت به منظور جبران خسارت ناشی از تأخیر در تاییدیه اصل بدهی، مبلغی که پرداخت آن به تأخیر افتاده است متناظر اصل بدهی در مورد پیش پرداخت، به صورت ناخالص و در مورد پرداخت‌های موقت، به صورت ناخالص محاسبه می‌گردد یا خیر؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

نحوه پرداخت پیش‌آمدگی در قراردادهای منعقده با نرخ متر مربع زیربنا

متن سوال:

در خصوص نحوه پرداخت هزینه پیش‌آمدگی سقف یک ساختمان که قرارداد اجرای آن بر اساس بخشنامه 142825/ 100 مورخ 24/ 8/ 1385 (متر مربع زیربنا) منعقد گردیده و طی دستور کار ابلاغ گردیده است، مطابق ماده 12 قرارداد، بر حسب افزایش سطح عمل می‌گردد یا بر اساس فهرست بهای منضم به قرارداد؟

پرسش و پاسخ پروژه ساخت

در قرارداد های منعقد شده بر اساس نرخ متر مربع زیربنا در صورت افزایش مبلغ قرارداد،آیا هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه هم افزایش می‌یابد؟

متن سوال:

قراردادی به صورت زیربنای منعقد شده و در آن آیتم‌ها به صورت درصدی از کار ذکر گردیده است. در زمان اجرای کار مبلغ قرارداد و همچنین اجرای کار 25 درصد افزایش پیدا کرده است. آیا هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه هم مشمول افزایش 25 درصد به عنوان یکی از آیتم‌های کاری می‌شود؟

پرسش و پاسخ پروژه ساخت

در قراردادهای با نرخ متر مربع زیربنا چنانچه کاهش در متراژ کارهای مندرج در جدول ذیل بند «الف» ماده 11 پیمان ایجاد شود نحوه محاسبه چگونه خواهد بود؟

متن سوال:

در نقشه‌های تهیه شده برای یک پروژه پیش آمدگی‌های اطراف ساختمان با عرض cm 80 بوده و درست در زیر سقف این کنسول‌ها اجرای پیاده‌رو پیرامونی جزو قرارداد است ولیکن هیچ گونه جزئیات اجرایی در رابطه با ساخت این پیاده‌رو در نقشه‌ها ارائه نگردیده است.
لذا به هنگام اجرای ساختمان مجری تصمیم به حذف پیش آمدگی‌ (کنسول) و پیاده‌رو ساختمان نمود که بر اسا بخشنامه 142825/ 100 مورخ 24/ 8/ 1385 متراژ پیش آمدگی از کل متراژ زیربنای ساختمان برابر قرارداد کسر گردیده است.
حال این پرسش مطرح است که آیا کسر پیاده‌رو در قالب کسر پیش‌آمدگی قرار داشته و یا به طور مجدد می‌بایست بر اساس فهرست بهای منظم به پیمان مبلغ پیاده‌رو که جزییاتی نیز در خصوص اجرای آن وجود نداشته از وضعیت کسر گردد.

پرسش و پاسخ پروژه ساخت

در صورتی که در سطوح نقشه‌ای منضم به پیمان تغییری در حین اجرای کار ایجاد می‌شود،‌مبلغ پرداخت قطعی به پیمانکار چگونه خواهد بود؟

متن سوال: در قراردادهای منعقده بر اساس فهرست‌های واحد پایه که رعایت ضوابط مندرج در بخشنامه شماره 76574/ 100 مورخ 19/ 8/ 1387 برای آن‌ها الزامی است، چنانچه ضریب پیشنهادی جزء یک فصل بیش از ضریب کل پیمان بوده و کارکرد این فصل نیز بیش از مبلغ ریالی آن در زمان پیشنهاد باشد، در این صورت کارکرد مازاد بر مبلغ ریالی زمان پیشنهاد برای فصل مربوطه با چه ضریبی محاسبه می‌گردد.
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

اعمال ضریب بالاسری به خریدهای فاکتوری

متن سوال:

در مورد لزوم اعمال ضریب بالاسری به خریدهای فاکتوری، از آنجا که بر اساس فهرست بهای واحد پایه سال 1388، این ضرایب را پیمانکار در ارایه پیشنهاد خود منظور می‌نماید، آیا تفسیرهای زیر صحیح است:
1- چنانچه این ردیف‌ها در فهرست بهای منضم به پیمان، قیمت ستاره‌دار منظور شده باشند، پیمانکار ضرایب مربوطه را در پیشنهاد خود اعمال کرده است.
2- چنانچه این ردیف‌ها در فهرست بهای منضم به پیمان، دارای قیمت نباشند، قیمت جدید محسوب و لازم است در تهیه قیمت جدید، هزینه‌های بالاسری و منطقه‌ای به قیمت خرید بر اساس فاکتور اضافه شود.

پرسش و پاسخ پروژه ساخت

در صورتی که در سطوح نقشه‌ای منضم به پیمان تغییری در حین اجرای کار ایجاد می‌شود،‌مبلغ پرداخت قطعی به پیمانکار چگونه خواهد بود؟

متن سوال: در قراردادهای منعقده بر اساس فهرست‌های واحد پایه که رعایت ضوابط مندرج در بخشنامه شماره 76574/ 100 مورخ 19/ 8/ 1387 برای آن‌ها الزامی است، چنانچه ضریب پیشنهادی جزء یک فصل بیش از ضریب کل پیمان بوده و کارکرد این فصل نیز بیش از مبلغ ریالی آن در زمان پیشنهاد باشد، در این صورت کارکرد مازاد بر مبلغ ریالی زمان پیشنهاد برای فصل مربوطه با چه ضریبی محاسبه می‌گردد.
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

در صورتی که در سطوح نقشه‌ای منضم به پیمان تغییری در حین اجرای کار ایجاد می‌شود،‌مبلغ پرداخت قطعی به پیمانکار چگونه خواهد بود؟

متن سوال:

قراردادی با پیمانکار جهت ساخت بازداشتگاه بر اساس بخشنامه شماره 142825/ 100 مورخ 24/ 8/ 1385 انعقاد شده است که ابعاد بنا 84 × 83 در یک طبقه بوده که دو عدد هواخوری به ابعاد 65 × 13 و یک عدد هواخوری به ابعاد 59 × 13 متر در ساختمان مذکور وجود داشته است.
طبق توضیح بند (ب) ماده 11 بخشنامه یادشده در مورد نحوه اندازه‌گیری سطوح زیربنا و اینکه سطوح این هواخوری‌ها بیشتر از 2 مترمربع بوده قرارداد با متراژ 4805 مترمربع بسته شده که سطوح یادشده از سطح زیربنا کم شده است. در ضمن پوشش سقف هواخوری‌ها به صورت شبکه و پوشش فنس طبق نقشه پیوستی بوده که در زمان اجرا دستور حذف آن داده شده، با توجه به اینکه در صورت وضعیت به پیمانکار تنها بابت اجرای حدود 2457 متر مربع هواخوری‌ها طبق فهرست بها فقط هزینه کفسازی پرداخت شده است پیمانکار اعلام داشته است چون دیوار پیرامونی هواخوری و کف آن را اجرا نموده و هنگام برگزاری مناقصه کلیه و نقشه‌ها از جمله سقف هواخوری را مهر و امضا کرده متراژ قابل پرداخت باید 7300 متر مربع باشد و سقف برابر دستورالعمل بخاطر عدم اجرا کسر شود، اینک نحوه پرداخت فضای هواخوری ها به چه صورت است؟

پرسش و پاسخ پروژه ساخت

در قراردادهای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منعقده بر اساس بخشنامه 142825/ 10 ملاک عمل پرداخت قطعی چیست؟

متن سوال: قراردادی بر اساس بخشنامه شماره 142825/ 100 مورخ 24/ 8/ 1385 منعقد شده است. با وجودی که در نقشه‌های منضم به پیمان تغییری داده نشده، مغایرتی بین مقادیر کار درج شده در جدول بند «الف» ماده 11 پیمان با مفاد بند «ب – 1» ماده 11 مشاهده می‌شود. با توجه به این موضوع ملاک عمل در تسویه حساب نهایی کدام است؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

در قراردادهای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منعقده بر اساس بخشنامه 142825/ 10 ملاک عمل پرداخت قطعی چیست؟

متن سوال: قراردادی بر اساس بخشنامه شماره 142825/ 100 مورخ 24/ 8/ 1385 منعقد شده است. با وجودی که در نقشه‌های منضم به پیمان تغییری داده نشده، مغایرتی بین مقادیر کار درج شده در جدول بند «الف» ماده 11 پیمان با مفاد بند «ب – 1» ماده 11 مشاهده می‌شود. با توجه به این موضوع ملاک عمل در تسویه حساب نهایی کدام است؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

در صورتی که در سطوح نقشه‌ای منضم به پیمان تغییری در حین اجرای کار ایجاد می‌شود،‌مبلغ پرداخت قطعی به پیمانکار چگونه خواهد بود؟

متن سوال:

قراردادی با پیمانکار جهت ساخت بازداشتگاه بر اساس بخشنامه شماره 142825/ 100 مورخ 24/ 8/ 1385 انعقاد شده است که ابعاد بنا 84 × 83 در یک طبقه بوده که دو عدد هواخوری به ابعاد 65 × 13 و یک عدد هواخوری به ابعاد 59 × 13 متر در ساختمان مذکور وجود داشته است.
طبق توضیح بند (ب) ماده 11 بخشنامه یادشده در مورد نحوه اندازه‌گیری سطوح زیربنا و اینکه سطوح این هواخوری‌ها بیشتر از 2 مترمربع بوده قرارداد با متراژ 4805 مترمربع بسته شده که سطوح یادشده از سطح زیربنا کم شده است. در ضمن پوشش سقف هواخوری‌ها به صورت شبکه و پوشش فنس طبق نقشه پیوستی بوده که در زمان اجرا دستور حذف آن داده شده، با توجه به اینکه در صورت وضعیت به پیمانکار تنها بابت اجرای حدود 2457 متر مربع هواخوری‌ها طبق فهرست بها فقط هزینه کفسازی پرداخت شده است پیمانکار اعلام داشته است چون دیوار پیرامونی هواخوری و کف آن را اجرا نموده و هنگام برگزاری مناقصه کلیه و نقشه‌ها از جمله سقف هواخوری را مهر و امضا کرده متراژ قابل پرداخت باید 7300 متر مربع باشد و سقف برابر دستورالعمل بخاطر عدم اجرا کسر شود، اینک نحوه پرداخت فضای هواخوری ها به چه صورت است؟

پرسش و پاسخ پروژه ساخت

در صورت اشتباه در محاسبه اولیه نقشه‌ها توسط مشاور و عدم متوجه شدن توسط پیمانکار پرداخت اختلاف پیش آمده به چه صورت است؟

متن سوال:

قراردادی بر اساس بخشنامه شماره 142285/ 100 مورخ 24/ 8/ 1385 منعقد گردیده و زیربنای قید شده در پیمان 2000 متر مربع بوده است. پس از جرای کار، ساختمان‌ها متراژ گردید که برابر 2348 متر مربع شد. قسمتی از این زیربنا با دستور کار ابلاغ شده اضافه گردیده است ولی قسمت عمده آن به دلیل اشتباه در محاسبه اولیه نقشه‌ها توسط مشاور بوده است.
با توجه به اختلاف پیش آمده این پرسش مطرح است که آیا تمامی 348 متر مربع اضافه شده می‌بایست به پیمانکار پرداخت گردد یا آن قسمت از زیربنا که با دستور کار ابلاغی به پیمانکار اضافه شده است پرداخت شود؟

keyboard_arrow_up

دوره آنلاین نظام ساخت و ساز شهری در ایران - 14 تیرماه
- تخفیف ویژه برای 10 نفر اول

X