پرسش و پاسخ پروژه ساخت

در صورتی که در سطوح نقشه‌ای منضم به پیمان تغییری در حین اجرای کار ایجاد می‌شود،‌مبلغ پرداخت قطعی به پیمانکار چگونه خواهد بود؟

متن سوال: قراردادی با پیمانکار جهت ساخت بازداشتگاه بر اساس بخشنامه شماره 142825/ 100 مورخ 24/ 8/ 1385 انعقاد شده است که ابعاد بنا 84 × 83 در یک طبقه بوده که دو عدد هواخوری به ابعاد 65 × 13 و یک عدد هواخوری به ابعاد 59 × 13 متر در ساختمان مذکور وجود داشته است. طبق توضیح بند (ب) ماده 11 بخشنامه یادشده در مورد نحوه اندازه‌گیری سطوح زیربنا و اینکه سطوح این هواخوری‌ها بیشتر از 2 مترمربع بوده قرارداد با متراژ 4805 مترمربع بسته شده که سطوح یادشده از سطح زیربنا کم شده است. در ضمن پوشش سقف هواخوری‌ها به صورت شبکه و پوشش فنس طبق نقشه پیوستی بوده که در زمان اجرا دستور حذف آن داده شده، با توجه به اینکه در صورت وضعیت به پیمانکار تنها بابت اجرای حدود 2457 متر مربع هواخوری‌ها طبق فهرست بها فقط هزینه کفسازی پرداخت شده است پیمانکار اعلام داشته است چون دیوار پیرامونی هواخوری و کف آن را اجرا نموده و هنگام برگزاری مناقصه کلیه و نقشه‌ها از جمله سقف هواخوری را مهر و امضا کرده متراژ قابل پرداخت باید 7300 متر مربع باشد و سقف برابر دستورالعمل بخاطر عدم اجرا کسر شود، اینک نحوه پرداخت فضای هواخوری ها به چه صورت است؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

در صورت اشتباه در محاسبه اولیه نقشه‌ها توسط مشاور و عدم متوجه شدن توسط پیمانکار پرداخت اختلاف پیش آمده به چه صورت است؟

متن سوال: قراردادی بر اساس بخشنامه شماره 142285/ 100 مورخ 24/ 8/ 1385 منعقد گردیده و زیربنای قید شده در پیمان 2000 متر مربع بوده است. پس از جرای کار، ساختمان‌ها متراژ گردید که برابر 2348 متر مربع شد. قسمتی از این زیربنا با دستور کار ابلاغ شده اضافه گردیده است ولی قسمت عمده آن به دلیل اشتباه در محاسبه اولیه نقشه‌ها توسط مشاور بوده است. با توجه به اختلاف پیش آمده این پرسش مطرح است که آیا تمامی 348 متر مربع اضافه شده می‌بایست به پیمانکار پرداخت گردد یا آن قسمت از زیربنا که با دستور کار ابلاغی به پیمانکار اضافه شده است پرداخت شود؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

در قراردادهای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منعقده بر اساس بخشنامه 142825/ 10 ملاک عمل پرداخت قطعی چیست؟

متن سوال: قراردادی بر اساس بخشنامه شماره 142825/ 100 مورخ 24/ 8/ 1385 منعقد شده است. با وجودی که در نقشه‌های منضم به پیمان تغییری داده نشده، مغایرتی بین مقادیر کار درج شده در جدول بند «الف» ماده 11 پیمان با مفاد بند «ب – 1» ماده 11 مشاهده می‌شود. با توجه به این موضوع ملاک عمل در تسویه حساب نهایی کدام است؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

ملاک عمل پرداخت قطعی قردادی بر اساس بخشنامه شماره 142825/ 100 چگونه است؟

متن سوال: قراردادی بر اساس بخشنامه شماره 142825/ 100 مورخ 24/ 8/ 1385 منعقد گردیده است. در صورت مغایرت مساحت سطوح نقشه‌های منضم به پیمان و اعداد مندرج در جدول بند (الف) ماده 11، ملاک عمل پرداخت قطعی چیست؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

تعدیل در برآورد اولیه تهیه شده بر اساس بخشنامه شماره 142825/ 100 چگونه محاسبه می‌شود؟

متن سوال: تعدیل در برآورد اولیه تهیه شده بر اساس ضوابط بخشنامه شماره 142825/ 100 مورخ 24/ 8/ 1385 چگونه محاسبه می‌شود؟ آیا چهار دوره سه‌ماهه نسبت به چهار دوره سه‌ماهه قبل از آن مقایسه شده و متوسط گرفته می‌شود یا آخرین دوره سه‌ماهه ابلاغی نسبت به دوره سه‌ماهه متناظر سال قبل از آن مقایسه و متوسط‌گیری می‌گردد؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

آیا پروژه‌های تعمیرات و مرمت آثار تاریخی، نیمه تمام، محطوه سازی، سوله و اجرای تأسیسات ملزم به رعایت ضوابط بخشنامه شماره 142825/ 100 هستند؟

متن سوال: آیا پروژه‌های تعمیرات و مرمت آثار تاریخی، نیمه تمام، محطوه سازی، سوله و اجرای تأسیسات ملزم به رعایت ضوابط بخشنامه شماره 142825/ 100 مورخ 24/ 8/ 1385 هستند؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

در کدام قرارداد ها الزامی به ارایه ریز برآورد به پیمانکار از سوی کارفرما نمی‌باشد؟

متن سوال: آیا رعایت ضوابط بخشنامه شماره 4951/ 54- 5453/ 102 مورخ 9/ 9/ 1377 در رابطه با ارایه تجزیه بها برای قراردادهای منعقده بر اساس بخشنامه شماره 142825/ 100 مورخ 24/ 8/ 1385 الزامی است؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

نحوه پرداخت مطالبات پیمانکاران در صورت تغیرات احتمالی کار

متن سوال: نحوه پرداخت مطالبات پیمانکاران در صورت تغیرات احتمالی کار بر اساس مفاد ماده 12 مندرج در دفترچه پیمان اجرای کارهای ساختمانی با نرخ متر مربع زیربنا، ضمیمه بخشنامه شماره 142825/ 100 مورخ 24/ 8/ 1385 (که با توجه به ماده 29 شرایط عمومی پیمان می‌تواند تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد) به چه صورت است؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

آیا در زمان برآورد کارها بر اساس بخشنامه شماره “142825/ 100″بایستی هزینه‌های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه لحاظ شود؟

متن سوال: آیا در زمان برآورد کارها بر اساس بخشنامه شماره 142825/ 100 مورخ 24/ 8/ 1385 بایستی هزینه‌های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه لحاظ شود؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

آیا هزینه حمل مصالح، شامل بند 3 پیوست 1 فهرست بهای سال 1384 میشود یا خیر؟

متن سوال: در ارتباط با بند 3 پیوست 1 فهرست بهای سال 1384 و اشاره نمودن به پرداخت مصالح پایکار باری تقویت بقیه مالی پیکانکار شامل 70 درصد بهای مصالح پایکار و هزینه حمل، آیا منظور فهرست بهای سال 1384 اعمال 70 درصد به هزینه حمل نیز می‌باشد یا هزینه حمل مطابق شرح مندرج در فهرست بها سال 1385 به طور صد در صد پرداخت می‌گردد؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

با توجه به حذف ضریب بالاسری نحوه تعیین قیمت جدید موضوع بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان به چه نحو خواهد بود؟

متن سوال: با توجه به حذف ضریب بالاسری در ابلاغ فهارس بهای واحدپایه سال 1388 نحوه تعیین قیمت جدید موضوع بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان به چه نحو خواهد بود؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

نحوه اعمال ضریب بالاسری در تعیین قیمت‌های جدید بر اساس بند ج ماده (29) شرایط عمومی پیمان

متن سوال: به استناد مفاد بخشنامه شماره 87005/ 100 مورخ 16/ 9/ 1388 در خصوص ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1388، ضرایب بالاسری، منطقه‌ای و ارتفاع در هنگام تهیه برآورد هزینه اجرای کارها بر اساس فهرست بها مزبور اعمال نمی‌شود. از سوی دیگر بر طبق بند ج ماده (29) شرایط عمومی پیمان در مورد قیمت‌های جدیدی که بر مبنای مفاد این بند تهیه و تنظیم می گردد به دلیل بروز بودن قیمت، تنها ضریب بالاسری پیمان به آنها تعلق می گیرد. با توجه به مطالب فوق، نحوه اعمال ضریب بالاسری در تعیین قیمت‌های جدید بر اساس بند ج ماده (29) شرایط عمومی پیمان در پیمان‌های منعقده به فهارس بها سال 1388 چگونه می‌باشد؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

اعمال ضریب بالاسری به خریدهای فاکتوری

متن سوال: در مورد لزوم اعمال ضریب بالاسری به خریدهای فاکتوری، از آنجا که بر اساس فهرست بهای واحد پایه سال 1388، این ضرایب را پیمانکار در ارایه پیشنهاد خود منظور می‌نماید، آیا تفسیرهای زیر صحیح است: 1- چنانچه این ردیف‌ها در فهرست بهای منضم به پیمان، قیمت ستاره‌دار منظور شده باشند، پیمانکار ضرایب مربوطه را در پیشنهاد خود اعمال کرده است. 2- چنانچه این ردیف‌ها در فهرست بهای منضم به پیمان، دارای قیمت نباشند، قیمت جدید محسوب و لازم است در تهیه قیمت جدید، هزینه‌های بالاسری و منطقه‌ای به قیمت خرید بر اساس فاکتور اضافه شود.
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

در صورت به وجود آمدن تغییرات در ارتفاع و طبقات در حین انجام کار، ضرایب ارتفاع و طبقات در صورت وضعیت چگونه تعلق می‌گیرد؟

متن سوال: با توجه به مفاد مندرج در ردیف‌های 1 و 2 پیوست دو (ضرایب طبقات و ارتفاع) فهرست بهای واحد پایه ابنیه سال 1385، در پیمان‌های منعقده با فهرست بهای یاد شده که فاقد ضریب ارتفاع و طبقات در برآورد منضم به پیمان می‌باشد، در صورت به وجود آمدن تغییرات در ارتفاع و طبقات در حین انجام کار، ضرایب ارتفاع و طبقات در صورت وضعیت چگونه تعلق می‌گیرد؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

ضریب ارتفاع باتوجه به فهرست‌های بهای واحد پایه ابنیه سال‌های 1377به چه اقلامی از کار تعلق می‌گیرد؟

متن سوال: ضریب ارتفاع محاسبه شده بر اساس ضوابط مندرج در پیوست دو فهرست‌های بهای واحد پایه ابنیه سال‌های 1377 به بعد، به چه اقلامی از کار تعلق می‌گیرد؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

نحوه عمل برای تعیین قیمت جدید با توجه به حذف ضریب بالاسری در قراردادهای منعقده با فهارس بهای پایه سال 88

متن سوال: نحوه عمل برای تعیین قیمت جدید بر اساس ضوابط بند ج ماده 29 شرایط عمومی پیمان در قراردادهای منعقده با فهارس بهای پایه سال 1388، با توجه به حذف ضریب بالاسری چگونه می‌باشد؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

محدودیت ضریب پیشنهادی پیمانکار

متن سوال: با توجه به آن که مقرر شده است در برآوردهایی که بر اساس فهرست بهای پایه سال 1388 تهیه می‌گردند ضرایب بالاسری، منطقه‌ای و ارتفاع منظور نگردد، به طور مسلم ضریب پیشنهادی پیمانکار از ده درصد بالاتر خواهد رفت. در این صورت رعایت محدودیت ده درصد پلوس چگونه خواهد بود؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

محاسبه ضریب منطقه‌ای ابنیه، تأسیسات مکانیکی و برقی

متن سوال: با توجه به اینکه محل اجرای یک پروژه در شهر جدید پردیس (بومهن) می باشد و فهرست بهای پایه قرارداد فهرست بهای 1380 می‌باشد، ضریب منطقه‌ای ابنیه، تأسیسات مکانیکی و برقی چگونه محاسبه می‌گردد؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

افزایش هزینه مستمر کارگاه در حالت قیمت مقطوع

متن سوال: در پیمان‌هایی که هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع پیش بینی شده است لیکن به لایلی خارج از قصور پیمانکار، عملیات اجرایی بعد از خاتمه مدت اولیه پیمان ادامه یافته است، آیا هزینه‌های ماهیانه مستمر تجهیزات کارگاه در دوران تأخیرات مجاز در صورت وضعیت‌ها قابل پرداخت می‌باشد؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

در صورتی که در فهرست بهای منظم به یک پیمان هیچ آیتمی برای تجهیز کارگاه منظور نشده باشد،آیا پیمانکار محق به دریافت مبالغی تحت عنوان تجهیز کارگاه خارج از رقم کل قرارداد می‌باشد؟

متن سوال: در فهرست بهای منظم به یک پیمان با موضوع «تهیه، حمل، نصب و راه‌اندازی تجهیزات مکانیکال، برق،‌کنترل و ابزار دقیق تصفیه‌خانه فاضلاب» هیچگونه آیتمی برای تجهیز کارگاه منظور نشده و به تبع آن برای تجهیز کارگاه رقم خاصی در نظر گرفته نشده است ولی در شرایط خصوصی پیمان به طور مشخص مواردی را که برای این منظور باید توسط پیمانکار تهیه و یا به عهده پیمانکار است ذکر شده و در زیر صفحات مربوطه، توسط پیمانکار مهر و امضا شده است. در این صورت، آیا پیمانکار محق به دریافت مبالغی تحت عنوان تجهیز کارگاه خارج از رقم کل قرارداد می‌باشد یا خیر؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

نحوه تعلق ضریب پیمان به مبلغ تجهیز کارگاه در صورت وضعیت پیمانکار بر اساس فهرست بها واحد پایه چگونه می باشد؟

متن سوال: در پیمانی با موضوع اجرای عملیات ابنیه و محوطه و منعقده بر اساس فهرست بهای واحد پایه ابنیه سال 1386، مبلغ تجهیز کارگاه به صورت مقطوع پیش‌بینی گردیده است. نظر به اینکه مبلغ پیمان حاصل ضرب پیمان پیشنهادی پیمانکار در مبلغ برآورد اولیه می باشد، نحوه تعلق ضریب پیمان به مبلغ تجهیز کارگاه (در صورت وضعیت پیمانکار) چگونه می باشد؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

در صورت تمدید پیمان،هزینه های کارگاه در طول مدت تمدید چگونه به پیمانکار پرداخت می‌گردد؟

متن سوال: در صورتی که مدت پیمان تمدید یابد و تأخیرات مجاز به تأیید کارفرما برسد، با توجه بها این که تمدید مدت پیمان ناشی از قصور پیمانکار نمی‌باشد، ردیف‌هایی از هزینه‌های کارگاه که به طور مستمر و ماهیانه در نظر گرفته شده، در طول مدت تمدید چگونه به پیمانکار پرداخت می‌گردد؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق فهرست بها، به تناسب پیشرفت عملیات مربوطه پرداخت می‌گردد یا کل سقف تعیین شده و منظور شده در برآورد قابل پرداخت می‌باشد؟

متن سوال: در صورتی که در یک قرارداد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به میزان سقف تعیین شده در بند (2- 17) پیوست 5 فهرست بها پیش‌بینی گردد و تفکیک آن مطابق فهرست ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه انجام نشده باشد و پروژه مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان مشمول خاتمه گردد،‌ در این صورت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق بند (4) پیوست 5 فهرست بها به تناسب پیشرفت عملیات مربوطه پرداخت می‌گردد یا این که کل سقف تعیین شده و منظور شده در برآورد قابل پرداخت می‌باشد؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

نحوه محاسبه و اعمال اضافه بها در صورت افزایش قطر حفاری از 56 به 76 چگونه است؟

متن سوال: با توجه به شرح ردیف‌های 35040900 و 35041000 در دفترچه شرح ردیف‌های سدسازی سال 1379 منضم به قرارداد عملیات احداث یک سد مخزنی، نحوه محاسبه و اعمال اضافه بهای مذکور در صورت افزایش قطر حفاری از 56 به 76 چگونه است؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

محاسبه هزینه ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری باتوجه به کدام فهرست بها است؟

متن سوال: در فصل هشتم فهرست بهای سال 1388 شبکه توزیع آب آیتم‌هایی برای برآورد مرمت و ترمیم نوار حفاری (080701، 080702 و 080703) ذکر گردیده و همچنین برای برآورد ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری فهرست بهای مجزایی به شماره 74427/ 22/ 20 مورخ 11/ 8/ 1388 توسط معاونت نظارت راهبردی منتشر گردیده است. با توجه به اختلاف در مبالغ دو فهرست بهای یاد شده که برای برآورد و تهیه استاد مناقصه برای مرمت و ترمیم نوار حفاری معابر شهری کدام یک از موارد فوق می‌بایست توسط مشاوران ملاک عمل قرار گیرد؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

محاسبه هزینه رنگ‌آمیزی اسکلت‌های فلزی در فهرست بها

متن سوال: پروژه‌ای بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 1387 منعقد شده است و رنگ‌آمیزی اسکلت‌های فلزی با رنگ الکیدی به ضخامت 150 میکرون (50 میکرون در هر قشر) انجام گرفته است. نحوه اعمال ردیف‌های 250306 و 250307 چگونه می‌باشد؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

برای پرداخت بهای رنگ آمیزی بر اساس فهرست بها، علاوه بر پرداخت ردیف،اضافه بها به ازای هر چند میکرون اضافه ضخامت می‌بایست پرداخت گردد؟

متن سوال: در یک پروژه منعقد شده با فهارس بهای سال 1388، اجرای رنگ اپوکسی به طریق بدون هوا روی کارهای فلزی به ضخامت 120 میکرون (3 قشر میکرونی)، مطابق مشخصات فنی و نقشه‌های ابلاغی انجام می‌گردد. برای پرداخت بهای رنگ آمیزی بر اساس فهرست بها، علاوه بر پرداخت ردیف 250306 (برای 75 میکرون)، اضافه بهای 250307 چند بار (5 با یا 15 بار) می‌بایست پرداخت گردد؟ به عبارت دیگر پرداخت یکبار از ردیف 25037 (اضافه بها به ردیف 250306 به ازای هر سه میکرون اضافه ضخامت در هر قشر) بابت 3 میکرون اضافه در کل رنگ‌آمیزی انجام می شود یا بابت3 میکرون در هر قشر (مجموعاً 9 میکرون برای کل رنگ‌آمیزی)؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

آیا مساحت پنجره‌ها، همان مساحت شیشه‌خور هر قاب است یا مساحت کلی پنجره‌هاست؟

متن سوال: در یک پروژه، در خصوص ردیف‌های پرداخت قیمت پنجره‌های upvc پیمانکار و کارفرما اختلاف نظر دارند. اکنون با توجه به توضیحات آغاز فصل بیست و سوم ابنیه سال 1388، آیا مساحت پنجره‌ها، همان مساحت شیشه‌خور هر قاب است یا مساحت کلی پنجره‌ها در نظر گرفته می شود؟ لازم به توضیح است که ابعاد پنجره‌های upvc استفاده شده در پروژه به صورت تیپ می‌باشد.
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

محاسبه هزینه تهیه‌ی و نصب سنگ تراورتن سفید بنا بر فهرست بها

متن سوال: با توجه به اینکه ردیف شماره 220101 از فهرست بهای ابنیه سال 1387 مربوط به تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی از نوع تراورتن سفید به ضخامت 1/5 تا 2 سانتی‌متر می‌باشد و محل تهیه سنگ مشخص نگردیده و صرفاً به نوع ممتاز بودن سنگ اشاره شده است. با توجه به اینکه کارفرما برای بعضی از پروژه‌های عمرانی از یک نوع سنگ سفید که قیمت آن در بازار دو برابر نوع دیگر از سفید رنگ می‌باشد استفاده نموده محاسبه هزینه آن به چه صورت می‌باشد؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

آیا بابت اجرای همزمان نماچینی آجری با دیوار پشت نما اضافه بهایی به پیمانکار تعلق می گیرد یا خیر؟

متن سوال: ردیف 110602 فهرست بهای سال 1385 (مطابق بند 7 مقدمه فصل یازدهم) جهت نماسازی های آجری که نماچینی روی کار و جدا از پشت کار انجام می‌شود، پرداخت می‌گردد. در حین اجرای پروژه پیمانکار همزمان با دیوار پشت نما در خصوص اجرای نماچینی آجری اقدام نموده و به تبع آن از بابت این همزمانی عملیات اجرایی (به دلایل کاهش سرعت اجرای نما و دیوار پشت نما و طبیعتاً افزایش هزینه‌های اجرای کار) در خواست اضافه بها نموده است. این در حالی است که مشاور با استدلال مشخص بودن نحوه اجرای نماچینی با دیوار پشت نما در نقشه‌های ضمیمه پیمان، با پرداخت اضافه بها موافقت ننموده است. با توجه به شرح پیش گفته آیا بابت اجرای همزمان نماچینی آجری با دیوار پشت نما اضافه بهایی به پیمانکار تعلق می گیرد یا خیر؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

محاسبه قیمت واحد استفاده از آجر سفال در فهرست بها سال 1387

متن سوال: در یک پروژه احداث نیروگاه، منعقد شده بر اساس فهرست بهای واحد پایه ابنیه سال 1387، برای بررسی پاره‌ای مسایل اضافه کاری پیمانکار، لازم است قیمت دیوار پیرامونی نیروگاه مشخص شود. با توجه به این که پیمانکار دیوار پیرامونی نیروگاه را به صورت دیوار یک و نیم آجره دورنما با استفاده از آجر سفال اجرا نموده است، قیمت واحد سطح یا واحد حجم آن چگونه تعیین می‌شود؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

محاسبه هزینه اجرای سقف بتنی با تیرچه و بلوک توخالی سفالی در فهرست بها

متن سوال: در خصوص آنالیز ردیف 100203 منظور از تیرچه و بلوک سفالی توخالی همان تیرچه تک مورد نظر است یا تیرچه با هر مشخصات فنی و نقشه‌های اجرایی دیگر؟ چون پیمانکار 80 % تیرچه‌ها را به صورت دوبل اجرا نموده که حجم فضای بتن تیرچه‌های دوبل دو برابر بوده و ردیف 100203 به تنهایی جوابگوی هزینه‌های تیرچه دوبل نیست. همچنین در خصوص اضافه بهای حکمی بودن قالب بندی از لحاظ ابعاد و طرز قرارگیری آنالیز ردیف 050806 اشاره شده است. آیا قالب‌بندی آویز تیرها و بازشوها و جدار خارجی در قسمت‌هایی که قالب‌بندی به صورت محدود اجرا می‌شود را نیز شامل می‌گردد؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

محاسبه هزینه قطعات اتصالی بر مبنا فهرست بها

متن سوال: مبنای برآورد و قیمت یک قرارداد فهرست بهای ابنیه 1388 می‌باشد و یکی از آیتم‌های کاری در این پروژه اجرای اسکلت فلزی بر اساس ردیف‌های مندرج در فصل نهم فهرست بهای مذکور و سایر ردیف‌های مرتبط می‌باشد، برای تهیه و نصب ستون از آیتم 090106 و برای تهیه و ساخت و نصب تیرهای حمال از ردیف 090215 و برای تهیه و نصب بادبند از آیتم 090402 و برای تهیه و نصب تیر فرعی از آیتم 090209 استفاده می‌گردد. با توجه به نقشه‌های طراحی شده و منضم به قرارداد، باری اتصال تیرهای فرعی تودلی به تیرهای اصلی و اتصال تیر اصلی به ستون و اتصال بادبند به ستون و تیر می بایست از نبشی‌ها و قطعات اتصالی رابط استفاده نمود. آیا با استناد به بند 7 مقدمه فصل 9 فهرست بهای مذکور می‌توان این قطعات اتصالی از ردیف 90702 استفاده نمود؟ همچنین بابت جوشکاری اضافی انجام شده برای اجرای این اتصالات رابط ردیف‌های 09801 الی 090804 به این بخش از عملیات تعلق می‌گیرد یا خیر؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

هزینه اتصالات تودلی حمال‌ها به ستون‌ها مشمول کدام ردیف در فهرست بها میشود؟

متن سوال: در فهرست بهای ابنیه سال 1387 پرداخت هزینه اتصالات تودلی نیز حمال‌ها به ستون‌ها (که پس از نصب تیرها و هنگام مونتاژ در ارتفاع اجرا می‌شود) مشمول ردیف 090702 می‌گردد یا از ردیف دیگری پرداخت می شود؟ منظور از اتصال زیرسری که روی ستون و روی زمین اجرا می گردد، نبوده و مربوط به قطعاتی (نظیر ورق) می‌باشد که در ارتفاع و هنگام مونتاژ اجرا می‌شود.
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

نحوه محاسبه جوشکاری با بعد بیشتر از 10 سانتیمتر در صورت وضعیت

متن سوال: قراردادی با موضوع احداث سالن سرپوشیده ورزشی و با فهرست بهای ابنیه سال 1385 و شاخص مبنای دوره سه‌ماهه اول سال 1386 منعقد شده است. سازه فلزی سقف این سالم از خرپا به طول 5/ 71 متر و تعداد 19 عدد می‌باشد. قطعات ساخته شده شامل باکس بالا و پایین خرپا طبق نقشه‌های پیوست از تیر ورق و کاملاً جوشی بوده و اعضای میانی خرپ از لوله و اتصال توسط ورق و جوش به باکس‌های بالا و پایین می‌باشد. با توجه به شرح پیش گفته و این که جوشکاری‌هایی با بعد بیش از 10 میلیمتر در نقشه‌های اجرایی بسیار زیاد بوده و در فهرست بهای منضم به پیمان ردیف‌های 090801 و 090804 هم دیده نشده است، آیا ردیف‌های فوق جهت اتصال جوشی خرپاهای اشاره شده به صورت وضعیت‌های پیمانکار تعلق می‌گیرد یا خیر؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

ستون مشبک بنا به کدام ردیف در فهرسب بها سال 1383 محاسبه میشود؟

متن سوال: در بحث آیتم ستون مشبک، با توجه به بند 9 از مقدمه فصل نهم فهرست بها ابنیه سال 1383، به ستون‌های متشکل از دو تیر آهن با وصله‌های اتصال از تسمه و ورق های تقویتی، کدامیک از آیتم‌های 090104 و 090105 تعلق می‌گیرد (فهرست بهای مبنا، فهرست بهای سال 1383 است)؟
پرسش و پاسخ پروژه ساخت

چه آیتم هایی مشمول افزایش مبلغ پیمان در فهرست بها می‌شود

متن سوال: چنانچه در ردیف‌های برآورد منضم به پیمان، آیتم 080105 (بتن مقاومت MPa 20 فهرست بهای ابنیه سال 1388) لحاظ گردد و بنا بر شرایط پروژه و نقشه‌های ابلاغی، بتن با مقاومت MPa 21 که در قرارداد نیز پیش‌بینی نشده است، تهیه و اجرا گردد: آیا طبق بند الف – 1 ماده 29 شرایط عمومی پیمان، قیمت ستاره‌دار آیتم مزبور مشمول افزایش مبلغ پیمان می‌شود یا خیر؟
فهرست